Minister Albert Ramdin heeft voordeel van de twijfel; het tegendeel is nog niet bewezen

Aan het Kabinet van de Republiek Suriname
Ter attentie van Zijne Excellentie
Minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Ontwikkelingssamenwerking Suriname, A. Ramdin

Door tussenkomst van de Zaakgelastigde van de Republiek Suriname in Nederland,
De heer O. Denz
Betreft: Visie van het LPS over Reparatory Justice en Excuses in perspectief van de nieuwe Regeermacht in Republiek Suriname


Excellentie,
Hierbij vragen wij uw welwillende aandacht voor het volgende.
Uw recente werkbezoek aan Nederland heeft heel veel los gemaakt. Een werkbezoek waar vele Surinaamse Diasporas naar hadden uitgekeken. Wij beseffen dat de tijd veel te kort was om alle kaders van de verschillende Surinaamse gemeenschappen te ontmoeten en te woord te staan.

In perspectief van de missie van het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) hadden we u graag ontmoet om van gedachten te wisselen over kwesties die met het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden te maken hebben en de hedendaagse effecten daarvan. Graag hadden we met u gesproken over het dekolonisatieproces en de in Nederland tot nu toe gepleegde acties om in het ‘reine’ te komen. Die gelegenheid hebben we niet gehad, ook vanwege uw volle agenda.

Dus maken we gebruik van de gelegenheid om u via deze weg een aantal brandende kwesties voor te leggen.

1. Het Nationaal Slavernijmonument in het Oosterpark.
In het internationaal top-diplomatieke verkeer is het gebruikelijk dat landen/statenvertegenwoordigers bij werkbezoeken de tijd inruimen om kransen te leggen bij gedenktekens die een gemeenschappelijke kader dan wel verleden symboliseren.

Maar weet u dat geen enkele Surinaamse autoriteit sinds de onthulling van het Nationaal Slavernijmonument in het Oosterpark in 2002, ter eerbetoon aan de tot slaaf gemaakte slachtoffers een krans heeft gelegd bij het Monument in het Oosterpark?

Het LPS had de vurige hoop dat bij uw werkbezoek die ongeïnteresseerde traditie om geen krans te leggen zou worden doorbroken. Zegt dit iets over de waarde die Suriname toekent aan dit soort gebruiken en specifiek op het gebied van het Nederlandse slavernijverleden? Of mag de Nederlandse samenleving als geheel niet weten welk belang Suriname hecht aan deze historische context? 

Het Monument in het Oosterpark is immers het enige Nationale Symbool en Ankerpunt in Nederland alwaar de ‘verbondenheid’ tussen Suriname en Nederland zich nadrukkelijk manifesteert. Bent u bereid om dit vraagstuk in Suriname Kabinetsverband aan de orde te stellen. Het LPS stelt voor dat Republiek Suriname deze traditie ook invoert.

2. Reparatory Justice en Excuses
Het LPS vindt het belangrijk om het volgende in uw herinnering te brengen.
Op 2 juli 2013 deed de President van de Republiek Suriname, zijne excellentie D.D. Bouterse, een merkwaardige uitspraak. Toen het hem gevraagd werd tijdens de herdenking van de slavernij over zijn gedachten betreffende Reparations en Excuses antwoordde de President als volgt:
“We hoeven niet steeds alleen maar achterom te kijken. Al waren het zware dagen, laten we die periode toch afsluiten. Wanneer de oude kolonisator vraagt om vergeving, laten wij hen dan ook vergeven”.
In de bijlage treft u de reactie aan van het LPS over deze merkwaardige statement van de President.

Geschrokken van de felle reacties als hij was, vooral uit Nederland, en ter uitvoering van de besluiten van de bij Caricom betrokken Hoofden van Staat en van Gouvernementen is sedertdien:
- een Nationale Suriname Reparations Commissie opgericht;
- een aan de Commissie verbonden Kenniscentrum opgericht;
- door hem goedkeuring gegeven voor een haalbaarheidsstudie ten behoeve van de oprichting van een Leerstoel Reparatory Justice bij de Anton de Kom Universiteit.

Hoewel het LPS dit onderwerp over Reparatory Justice niet heeft aangetroffen in de Santokhi-Brunswijk Regeringsverklaring maar ook niet in de verschillende uitgesproken Statements hoopt het LPS-bestuur erop te mogen vertrouwen dat het Caricom besluit en -beleid terzake deze materie onverkort wordt voortgezet.

Het LPS zal zich niet laten verleiden door al dan niet door u gedane uitspraken als zou Suriname geen behoefte hebben aan Excuses. We gaan ervan uit dat uw woorden uit de context zijn gerukt zoals journalisten soms plegen te doen om verwarring te stichten. We hopen erop te mogen vertrouwen dat ook onder de leiding van de nieuwe Regering Santokhi-Brunswijk er geen andere standpunten op na worden gehouden dan die wat Republiek Suriname in de context van Reparatory Justice in gemeenschappelijkheid in Caricomverband heeft afgesproken.

Maar ook dat dit als bijzonder onderwerp in het kader van de Suriname Diaspora Strategie wordt aangemerkt. Weet, minister dat u van het LPS het voordeel van de twijfel heeft.

Om die reden stelt het LPS prijs op uw geruststellende reactie.
Verblijven met de meeste hoogachting
Namens de Nazaten van de slachtoffers van de tot slaaf gemaakten, achterbannen van
het Landelijk Platform Slavernijverleden en aanverwante organisaties.
Mevrouw Dr. Barryl A. Biekman
Afschrift aan: Voorzitter en Leden van het Surinaamse Parlement dtv de heer Denz en Drs. Armand Zunder.


BIJLAGE

VERKLARING LANDELIJK PLATFORM SLAVERNIJVERLEDEN OVER UITSPRAKEN VAN DE PRESIDENT VAN  REPUBLIEK SUIRNAME, DESI DELANO BOUTERSE

Het Landelijk Platform Slavernijverleden, de Afrikaans Europese Vrouwenbeweging
Sophiedela en het AAD netwerk Nederland hebben met grote verbazing kennisgenomen
van de uitspraken van de President van de Republiek Suriname, Desi Delano Bouterse,
met betrekking tot het Vergeven van de Kolonisator, in casu Nederland, voor de ‘misdaden
tegen de mensheid’, in casu tegen de slachtoffers van de Trans Atlantische Slavenhandel en Slavernij.

Het Landelijk Platform Slavernijverleden c.s. herhaalt wat al eerder door haar is opgemerkt, dat haar rol ten aanzien van de belangenbehartiging in het kader van de verwerking van het Nederlandse slavernijdossier onverkort wordt voortgezet.

Wij zijn het onze voorouders die hebben geleden onder het verwerpelijk slavernij instituut verplicht. Wij zijn het onze huidige en toekomstige generaties verplicht om alles te ondernemen om Racisme tot aan de wortel aan te pakken. En om alles te ondernemen wat nodig is om het RECHT te laten zegevieren. Dit, ook in gedachten, de statements, die op de één na volgende VN Wereldconferenties (2001 en 2009) door diplomatieke vertegenwoordigers van Republiek Suriname in Durban respectievelijk Geneve zijn uitgesproken.
Het Landelijk Platform Slavernijverleden is het geheel eens met de Raad van Kerken, voor haar visie en missie ten aanzien van het zetten van verdere stappen om te komen tot Genoegdoening.

Het Landelijk Platform Slavernijverleden roept daarom de President van de Republiek
Suriname, Desi Delano Bouterse op, om zijn uitspraken te heroverwegen met als resultaat, die terug te nemen, en vervolgens excuses aan te bieden aan de vele nazaten van de slachtoffers van het Nederlandse slavernijverleden, die door de uitspraken van de President zijn gekwetst. En dit ook te doen in afwachting van de FORMELE VRAAG van NEDERLAND om Excuses en/of om VERGEVING.

Dit, ook vanuit het perspectief van de Surinaamse Diaspora Strategie van het Kabinet Bouterse‐Ameerali. En uit respect voor de Nederlandse (Afrikaans) Surinaamse Nazaten die hier zijn omdat Nederland in Afrika en in Suriname was.
Wij Haten niet, Wij strijden voor het Recht dat ons toekomt om op te komen voor
degenen die niet meer kunnen praten. Die gestreden hebben voor de vrijheid.

Anders is 150 jaar strijd voor Niets geweest.
Namens de Nazaten van de slachtoffers van de tot slaaf gemaakten, achterbannen van
het Landelijk Platform Slavernijverleden en aanverwante organisaties.
Mevrouw Barryl A. Biekman
DEN HAAG: 3 juli 2013

Landelijk Platform Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden

xxx