Zwarte Piet, raciale profilering, gouden koets onderwerp VN Nederland evaluatie

Tijdens de  87e sessie plaats van de VN Commissie on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) die momenteel in Geneve plaatsvindt, legt het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) het Zwarte Piet vraagstuk voor aan deze VN Commissie.

"Naast het vraagstuk Zwarte Piet, waarbij ook de rol van de VIE (Nationale Commissie voor de Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed), de Pietengilde en het Sint Nicolaas Genootschap zijn belicht, is de CERD aandacht gevraagd voor het gewraakte zijpaneel “Hulde der Koloniën” van de Gouden Koets," zegt de LPS in een bericht.

Tijdens de beraadslaging met de VN Commissie zal de LPS een presentatie verzorgen over raciale profilering (niet te verwarren met etnische profilering) inclusief de uitingsvormen in Nederland.

Eerder in 2012 was het Hoofd van de VN afdeling Special Procedures ook om aandacht gevraagd voor het Zwarte Piet  vraagstuk in Nederland. De inspanningen hadden toen geleid tot het werkbezoek (juni-juli 2014) van de VN Werkgroep van Experts over mensen van Afrikaanse afkomst.

"We zijn blij dat ook het NJCM (Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten) eindelijk heeft  ingezien dat het zo niet langer kan om het vraagstuk Zwarte Piet buiten de NGO gemeenschappelijke Schaduwrapportage te houden, ook al vinden wij dat de tekst van de aanbevelingen iets ‘scherper’ had gekund. Voor ons is belangrijk dat we in de strijd tegen Zwarte Piet in dit opzicht, niet langer alleen staan," zegt het LPS. 

De stichting zal ook aandacht vragen voor de uitvoering van de VN Durban Verklaring en het Programma van Actie (2001); de erkenning door Nederland van mensen van Afrikaanse afkomst als een specifieke doelgroep in het kader van het Anti Racismebeleid en de bestrijding van Afrophobia.  Dit laatste, is de aanduiding voor de specifieke vorm van meervoudig racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst.

CERD is het oudste en belangrijkste VN orgaan die toezicht houdt op de naleving van het CERD Verdrag. VN Lidstaten die het Verdrag hebben ondertekend en geratificeerd worden nauwlettend gevolgd op de wijze waarop zij uitvoering geven aan het Verdrag.

Daartoe zijn ze verplicht om per twee jaar een nationale rapportage in te dienen. Op deze data, 18 en 19 augustus, is het de beurt aan VN lidstaat Nederland om haar nationale rapportage bij de CERD Commissie  te komen toelichten. De beraadslaging  tussen de CERD Commissie en de betrokken lidstaat wordt voorafgegaan door één of meer ontmoetingen tussen de CERD Commissie en de Nationale NGO’s  om hun schaduwrapportages toe te lichten.

Voor nadere informatie betreffende het proces, de agenda en de rapportages: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=978&Lang=en

Voor informatie over de input van het LPS raadpleeg:

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/NLD/INT_CERD_NGO_NLD_21203_E.pdf