Afbeelding

U-BUNTU CONNECTED FRONT

Filosofie, visie en missie

UCF streeft naar een samenleving die gebaseerd is op de principes van het U-BUNTUISME. Toegegeven, op zoek naar het meervoudig perspectief als vertrekpunt voor het politiek handelen van UCF, zijn we gestuit op de Grondwet van de Republiek Zuid Afrika die U-BUNTU als basis filosofie heeft. U-BUNTU als

vertrekpunt voor de ‘nieuwe’ nationale overkoepelende normen en waarden na de afschaffing van het Apartheidssysteem filosofie die recht doet aan de veelzijdige multiraciale en multiculturele samenleving.

instrument voor het bevorderen van het nationale bewustzijn en in het kader van het proces van de democratische transformatie en natieopbouw.

een manier om te definiëren ‘wie we zijn en hoe we met anderen omgaan’. Onze mensheid wordt bevestigd wanneer wij de menselijkheid van anderen en dus van alle burgers in de samenleving respecteren. Respect, fatsoen, solidariteit en begrip, integriteit en goed/behoorlijk en rechtvaardig bestuur, mededogen, wederkerigheid ook in het belang van een inclusieve samenlevingsopbouw zijn de kernwaarden die UCF onderschrijft.

Om in de woorden van de voormalige Zuid Afrikaanse Aartsbisschop Desmond Mpilo Tutu te spreken: “A person is a person through other persons. None of us comes into the world fully formed. We would not know how to think, or walk, or speak, or behave as human beings unless we learned it from other human beings. We need other human beings in order to be human”.

In de uitleg van Madhiba Nelson Mandela: als mensen goed en gelijkwaardig worden behandeld, als ze gelijke kansen krijgen en de ruimte om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontplooien, als ze niet constant worden gecriminaliseerd, als inferieur worden beschouwd, of racistisch worden bejegend, zullen ze ongetwijfeld beter presteren op alle niveaus van de samenleving.

UCF voegt eraan toe: het volledig genot van alle rechten van de mens inclusief de culturele zal tot gevolg hebben een positieve uitwerking op de onderlinge verbondenheid en solidariteit. Angst voor het ‘vreemde’ zal plaatsmaken voor acceptatie van de verschillen met de menselijkheid waardigheid voor ogen. Mensen, burgers gaan zich thuis voelen.

Doel en Speerpunten

Doel

Het hoofddoel van UCF is het bedrijven van actieve Politiek in de ruimste zin van het woord door onder meer het bieden van een (laagdrempelige) podium voor (actieve) politieke participatie in het algemeen. Duurzame voorspoedontwikkeling. Dit met in achtneming van de door de Verenigde Naties (VN) afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelen. En verder alles wat bijdraagt aan de aspecten erkenning, rechtvaardigheid en ontwikkeling.

De naleving van de (door Nederland geratificeerde) internationale- en Europese mensenrechten verdragen is voor UCF essentieel.

UCF wil het historisch besef en bewustwording vooral op het gebied van de trans-Atlantische slavernij, slavenhandel en kolonialisme bevorderen en alles wat ertoe bijdraagt ter vereffening van de verwerpelijke effecten daarvan en de verwerking van het Nederlandse slavernijdossier. Hierbij valt te denken aan de actieve inzet op de bestrijding van raciaal en etnisch profileren en taalgebruik.

UCF gaat daarom inzetten op de ontwikkeling van een Gemeentelijk Actie Plan Racismebestrijding (GAPR) zowel intern (gemeentedienst) als extern gericht (de stad)

Racisme vooral Afrofobie is één van de belangrijkste oorzaken van achterstelling, die ervoor zorgdraagt dat bepaalde groepen niet uit de gemarginaliseerde positie geraken. Als het aan UCF ligt zullen alle racistische fenomenen die refereren aan het verwerpelijk Nederlandse slavernijverleden en kolonialisme geheel verdwijnen. Er moet een verbod komen op alle (cultuur historische) tradities die racistische elementen bevatten. Te beginnen met een aanpak gericht op de openbare ruimten in de Steden waar UCF deel uitmaakt van het Stadsbestuur. UCF beseft maar al te goed dat het de steun nodig heeft van meer Politieke Partijen en Fracties het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de Civil Society.

2. Het VN decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst is een goed voorbeeld op grond waarvan is aangetoond dat mensen van Afrikaanse afkomst wereldwijd veel last hebben van alle specifieke vormen van racisme. Ook in Nederland. UCF is van oordeel dat het primaat voor de bestrijding van alle vormen van racisme, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid bij de Politiek ligt. De Politiek heeft de plicht om vooral de schoolgaande jeugd te vrijwaren van onderwijs met racistisch getinte elementen. UCF wil een grotere betrokkenheid bijvoorbeeld van de schoolbesturen en de oudercommissies.

3. Net als ten aanzien van andere burgergroepen zal UCF inzetten op de introductie van het begrip ‘Afrofobie’ om de specifieke meervoudige vormen van racisme ten aanzien van mensen van Afrikaanse afkomst te duiden en om ze effectief te kunnen aanpakken.

4. UCF wil vooral op de gebieden milieu, groen, verkeer en vervoer, onderwijs, cultuur, cultureel erfgoed en wetenschap, huisvesting, (volks)gezondheid, jongerenwerk en het seniorenbeleid (ouderenzorg), haar invloed uitoefenen. Meer aandacht voor senioren met een etnische achtergrond zonder volledige AOW en voor éénoudergezinnen en burgers met financieel en sociaal maatschappelijke problemen. Energie en watervoorziening afsluiten vindt UCF niet kunnen.

Ten aanzien van onderwijs ziet UCF mogelijkheden voor de invoer van mensenrechten en cultuureducatie. Het cultureel erfgoed van de verschillende burgergemeenschappen in het land in het algemeen en in de stad in het bijzonder maakt deel uit van het leerprogramma waar we voor willen strijden. Zo denkt UCF aan het realiseren van meer bekendheid over bijvoorbeeld KWANZAA en het stimuleren van activiteiten op dit gebied. UCF gaat ook inzetten op beleid gericht op het vergroten van de zichtbaarheid van burgers met een Inheemse achtergrond en de bekendheid van de Inheemse tradities respectievelijk het cultureel erfgoed. Deze zijn in bijna alle opzichten onderbelicht.

5. Een belangrijk onderwerp op de agenda van UCF is dat van de ruimte biedende voorzieningen op het gebied van culturele uitingen, vrije tijdsbesteding, recreatie en sport.

6. UCF zal zich ook inzetten op de invoering van het Papiamentu en Sranantongo als meerkeuzetalen in het regulier onderwijs.

7. Zal zich inzetten om een algemene educatieve voorziening te realiseren wat als vertrekpunt minimaal de U-BUNTU Filosofie heeft. In ieder geval een voorziening die het mogelijk maakt om (historische) informatie ook vanuit andere kaders dan het eurocentrisch perspectief te bestuderen.

8. UCF gaat zich inzetten op de invoering van een steviger gender, intergenerationele en etniciteitstoets om de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen, senioren, jongeren en bi-culturelen op de verschillende posities binnen de gemeentedienst, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld die iets willen van de gemeente besturen, te garanderen.

9. UCF zal zich ook inzetten op een grotere verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam op het gebied van het beheer van het Nationaal slavernijmonument: de verfraaiing en de realisatie van een kiosk maken deel uit van het programma van UCF.

10. UCF gaat zich hard maken voor een Lokaal Diasporabeleid in het kader van Internationale Samenwerking. De gedachten gaan uit naar het herstel, het aangaan en/of verruimen van stedenbanden en expertiseverlening.

11. Ook op lokaal niveau zal UCF in het kader van de internationale solidariteit en stadsdiplomatie (UCLG, het VN samenwerkingsverband tussen lokale overheden wereldwijd) inzetten op vooral lokaal beleid dat erop gericht is om mensenhandel in het algemeen en moderne slavernij tegen te gaan.