Afbeelding

LPS vraagt RIVM om etniciteit, nationaliteit etc. van Corona besmettingen en sterfgevallen

Het landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) heeft een gerichte vraag gericht aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om gegevens over het aantal besmettingen en sterfgevallen gespecificeerd naar etniciteit, nationaliteit, woongebied en sociaaleconomische omstandigheden. “In uw (statistische) schema’s op uw website hebben we deze informatie niet aangetroffen,” schrijft het LPS in een brief die op 27 april per aangetekende brief naar het RIVM gestuurd is. Het platform zegt dat de RIVM website veel informatie geeft, maar toch niet genoeg om een breder perspectief te kunnen krijgen.

Het LPS uitte enkele weken geleden al haar bezorgdheid over de mate waarop de afro gemeenschap in Nederland geraakt kan worden door het Coronavirus.

In een vorig schrijven wijst het Platform erop dat mensen van Afrikaanse afkomst vanwege institutioneel racisme slechtere medische behandeling zouden kunnen krijgen en dat de Coronamaatregelen in het onderwijs slecht kunnen uitpakken voor studenten van Afrikaanse afkomst.

Dat mensen van Afrikaanse afkomst ondervertegenwoordigd zijn in Corona panels in de Nederlandse media, maakt de zorgen des te erger. “De slogan 'wie men niet ziet hoort men niet' is in deze periode meer dan van toepassing,” waarschuwde het LPS.


Lees dat persbericht hier.


Het platform heeft de kwestie niet laten rusten. In haar brief aan het RVM geeft het aan dat haar zorgen ook versterkt worden door nieuwsberichten uit het buitenland, over het disproportionele aantal besmettingen bij mensen van Afrikaanse afkomst (wereldwijd) met als gevolg het hoge aantal sterfgevallen. “Uit Chicago alleen, waar één derde van de bevolking uit mensen van Afrikaanse afkomst bestaat, zijn er begin april van dit jaar 72% van de sterfgevallen, ten gevolge van Covid19, geregistreerd. Berichten uit New York melden dat zelf als men beschikt over een goede gezondheidszorgverzekering, ‘de kans dat je als Afrikaanse- en/of Latijns Amerikaan weer naar huis gestuurd wordt, groot is’. Als reden wordt dan opgegeven dat het ziekenhuis geen patiënten meer kan aannemen, wegens onvoldoende bedden en IC capaciteit. Achteraf blijken er genoeg plekken beschikbaar te zijn,” schrijft het platform.

Het zegt dat dit bij de VN Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR), Sectie Civil Society van Afrikaanse afkomst, leidde tot een verkennend onderzoek, dat vooral bedoeld is om vormen van (subtiele) uitsluiting en racisme te achterhalen.

“Wat we hopen is, om aan te tonen dat voor wat betreft Nederland, er geen reden is tot bezorgdheid. Deze stelling hopen we te kunnen onderbouwen met feiten en cijfers. Daar hebben we u bij nodig, wat ook de achtergrond is geweest om statistische informatie op te vragen.”

LPS vraagt verder ook om alertheid over het testbeleid voor het vinden van vaccinaties. “Het is wereldwijd bekend dat Afrikanen en vooral Afrikaanse vrouwen in het (recente) verleden in belangrijke mate hebben gediend als testobjecten of te wel proefkonijnen. Denkt u hierbij vooral aan de genocide praktijken onder de Hererobevolking (Namibië) tijdens Duits bewind, onder andere aan het begin van de vorige eeuw. Dit, met het gevolg van massale dood; spontane abortussen, onvruchtbaarheid en nog veel meer mensenrechtenschendingen. Er zijn nog veel meer casussen die het bewijs hebben geleverd over het testen van vaccinaties op Afrikaanse gemeenschappen en/of achtergestelde gemeenschappen waar sprake is van een laag sociaal economische toestand.

Op dit moment is de wetenschappelijke wereld naarstig op zoek naar het (juiste) vaccin dat Covid19 een halt moet toeroepen. Allerlei combinaties van ‘virussenspecies’ hebben we horen noemen alszijnde bestanddelen die het effect op genezing zouden moeten/kunnen versnellen en de verspreiding zouden kunnen voorkomen. Een pleidooi uit Frankrijk om testen uit te voeren in Afrikaanse landen heeft wereldwijd al tot heftige discussies geleid. De VN Wereld Gezondheid Organisatie, evenals de Afrikaanse Unie, hebben dit Idee al in ferme statements van de hand gewezen. Het is om die reden dat we het RIVM vragen om alertheid. Op dit moment bestaat er heel veel huiver, ook onder de Nederlandse gemeenschap van Afrikaanse afkomst waar het testen in Nederland naar toe zal leiden. Er is vooral onrust, mede in het kader van een eventuele wet die het vaccineren zal verplichten.”

Het platform adviseert dat het RIVM zich laat omringen door huisartsen en relevante andere experts  -zoals historici- uit de respectieve (sub Sahara Afrika, Surinaamse diaspora en Caribisch Nederlandse) gemeenschappen, aangezien de symptomen om de diagnose Covid19 te kunnen vaststellen verschillend kunnen zijn. “Mede in het kader van het meervoudig perspectief,” zegt de organisatie.

In haar brief, die medeondertekend is door Tiye International -de paraplu NGO van 21 organisaties in Nederland van zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen, complimenteert het LPS het RIVM ook met haar werk. “Wij willen u via deze weg een hart onder de riem steken voor het belangrijke werk dat u en uw organisatie verrichten in het kader van Covid19. Uw presentaties worden door ons op de voet gevolgd en op prijs gesteld. “