Waarom geen “Excuses” voor de hele periode van het Nederlandse Koloniaal Verleden?

Het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) feliciteert het Volk van Indonesië, Nazaten van het Nederlands slavernij en koloniaal verleden met de door de Koning uitgesproken woorden van “Excuses” voor zoals is vermeld, het Nederlands geweld tijdens de onafhankelijkheidstrijd. De vraag nu is wat wij, Nazaten van de tot slaaf gemaakten en het Nederlandse kolonialisme, uit deze ontwikkelingen kunnen leren?

Zo vragen wij ons af hoe het proces van voorbereiding op weg naar deze historische daad door de Koning
zich heeft voltrokken?. Is de tekst afgestemd met het Nederlands Parlement? Is een Brede Indonesische
Volksbeweging geraadpleegd?.

De “Excuses” gaan immers over een beperkte, hoewel zeer bloedige periode. Waarom geen “Excuses” voor de hele periode van het Nederlandse Koloniaal Verleden? Hoe zit het met de Javanen uit Java (Indonesië) die naar Suriname gevoerd werden? Gaat Indonesië de door haar betaalde herstelbetalingen aan Nederland terugvorderen? Of blijft het zoiets van: “we kijken niet terug”?. 

Ook te bedenken dat: na deze bloedige periode van “Politionele Acties” de Indonesiërs, zoals bronnen vermelden, herstelbetalingen aan Nederland hebben moeten betalen.

De NV Nederlandse Handels Maatschappij was in 1824 speciaal opgericht met onder andere als doel om Indonesië “leeg te halen”, zoals het ook door geraadpleegde bronnen wordt gesteld. Vanuit die miljarden opbrengsten uit Indonesië zijn de Nederlandse ‘grootbanken’ voortgekomen. De enorme opbrengsten zijn ook ingezet om de Nederlandse staatsbegroting jarenlang op orde te houden. Het is de bron geweest van waaruit de compensatiegelden die de Nederlandse regering in 1863 aan plantage-eigenaren in Suriname heeft uitgekeerd, zijn betaald. Zie hier de verbondenheid tussen Republiek Suriname en Indonesië.

Burgerintiatief

Het LPS startte in januari 2017 samen met de Afrikaanse diaspora, Nazaten van de tot slaaf gemaakten in Nederland en overzee een Burgerinitiatief voor Parlementair debat over “Excuses en Herstelbetalingen”. De Toespraak van de Nederlandse toenmalige vice Minister President Lodewijk Asscher op 25 oktober 2016, tijdens de Nederlandse Lancering van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst gaf de uiteindelijke doorslag.

De inhoud van zijn toespraak over de (trans-)Atlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme, zijn openhartigheid over wat onze Afrikaanse voorouders is overkomen, over de omvang van de wreedheden, de verwerpelijke structuren, kortom over de misdaden tegen de menselijkheid was voor het LPS de sleutel om tot actie over te gaan. Dit, na raadpleging van Drs. Armand Zunder, Top van het KennisInstituut Reparations Suriname en vice voorzitter van de Caricom Reparations Commissie.

Je kunt immers niet voorbijgaan aan Suriname omdat de slavernij zich niet in Nederland heeft voltrokken. In de tekst van de toen door het LPS uitgegeven Persverklaring over het Burgerinitiatief werd ook verwezen naar het Nederlands slavernij en Koloniaal verleden in Indonesië. Het eerdergenoemde bloedige geweld om de slag om Indonesië (de zogenoemde Politionele Acties) heeft het LPS altijd al beschouwd als een effect van het Nederlands koloniaal Beleid.

In 2001 hebben de Verenigde Naties (VN), tijdens de Wereld Anti Racisme Conferentie in Durban Zuid Afrika het Kolonialisme naast de (trans-)Atlantische slavenhandel en slavernij, verklaard als een misdaad tegen de menselijkheid.

De VN hebben daarbij bevestigd dat ook de periode waarin deze verwerpelijke systemen zijn toegepast aangemerkt moet worden als ‘misdaden tegen de menselijkheid’. In een groot aantal VN Declarations respectievelijk en (VN en EU)Resoluties wordt aangedrongen op het doen van “Excuses” en “Reparations” door de Naties die dat nog niet hebben gedaan en zich schuldig hebben gemaakt aan deze verwerpelijke praktijken.
De visie van het LPS is bekend. Recentelijk is er een visiedocument uitgegeven naar aanleiding van het voornemen tot “Excuses” van de Stad Amsterdam.

Observaties van het LPS leiden nog tot de volgende conclusies.

  • Noch bij de Staatkundige Onafhankelijkheid van Republiek Suriname in 1975, noch bij het Staatsbezoek aan Suriname door minister President Balkenende in 2005, ter gelegenheid van 30 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van Republiek Suriname zijn “Excuses” aan het Surinaamse
  • volk aangeboden voor de (trans-)Atlantische, slavenhandel, slavernij, kolonialisme en uitbuiting;
  • In zijn rede in het Surinaamse Parlement zei Balkenende dat het verleden nooit mag worden vergeten. ‘Samen terugkijken heeft alleen zin als je ook samen verder wilt. Nederland wil verder met Suriname als gelijkwaardige partners.’ (Noot: het zal ook niemand ontgaan zijn dat Balkenende al voor zijn bezoek aan Suriname had verklaard geen handen te zullen schudden met de toenmalige parlementariër, thans President van Republiek Suriname);
  • Merkwaardig is ook dat de toenmalige President van Republiek Suriname zich op geen enkele wijze heeft gemanifesteerd als een autoriteit met historisch besef. De kans is op geen enkele wijze benut om Balkenende duidelijk te maken dat het concept ‘gelijkwaardigheid’ een ‘prijs’ kent. Hij had toen op z’n minst de woorden van de Surinaamse vertegenwoordiger, W. Udenhout, tijdens de VN Durban Conferentie onder de aandacht kunnen brengen van minister President Balkenende;
  • In 2013 heeft het Koninklijk Paar, tijdens hun aanwezigheid in het Oosterpark in verband met de Nationale 1 juli herdenking, van het Kabinet Rutte ook geen krans mogen leggen. Zou het LPS het als een belediging hebben ervaren? Achteraf gezien? Immers “Excuses” door Nederlandse Staat waren ook nog niet aangeboden. Om die reden is het LPS ook tegen kranslegging door vertegenwoordigers van Justitie en Politie bij de jaarlijkse 1 juli Nationale Herdenking. Het LPS vindt het respectloos;
  • 2020, 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname; 157 (147) jaar afschaffing van de Nederlandse Slavernij nog geen Reparatory Justice inclusief “Excuses” door Nederland op Surinaams grondgebied en op het grondgebied van Caribisch Nederland. De Nederlandse Staat zwijgt nog als het graf;
  • Geen Nationaal Actieplan in het kader van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst 2015-2024;
  • Geen Nationale Commissie 1 juli Herdenking. Wie houdt deze duurzame ontwikkeling tegen?;
  • Geen nationale raadpleging respectievelijk betrokkenheid naar de kant van een brede nationale grassrootsbeweging, nazaten van de tot slaaf gemaakten, op het gebied van de ontwikkelingen, respectievelijk voorbereidingen betreffende “Excuses” in Amsterdam. Wie heeft bepaald dat het LPS moet worden buitengesloten? Niet de Politieke Beweging DENK in ieder geval. Dit gelet op informatie uit de beraadslagingen van de Raadscommissie vergadering.

Landelijk Platform Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden

xxx