Stichting Sophiedela

Op Global African Women’s Day | Sophiedela:Nederlandse Rechtsstaat in gevaar! Vindt u dat ook?

Een volzin in het persbericht van de Initiatiefnemers over Global African Women’s Day zegt:

March 16 marks a historic day for Women of African descent to honorand respect their rich diversity, languages, and cultures. Global AfricanWomen’s Day according to its organizers will be “A day to celebrate ashared vision of unity, despite historical separations.

Deze dag werd in 2019 is gelanceerd tijdens een speciale werkconferentie van verschillende  (wereld)vrouwenbewegingen ter gelegenheid van de 64e sessie van de VN Commission on the Status of Women.

Het bestuur van de Afro Europese Vrouwenbeweging Sophiedela feliciteert de wereldvrouwenbeweging en in het bijzonder de Pan Afrikaanse vrouwenbeweging met deze bijzondere wereldvrouwen dag. 

Verkiezingen

In Nederland staan we aan de vooravond van de Landelijke verkiezingen voor een nieuw Nederlands Parlement. Belangrijke vraag is, wat hebben Nederlandse vrouwen van Afrikaanse afkomst eraan? Nog belangrijker is de vraag: wat hebben de Afrikaanseburgergemeenschappen in Nederland eraan?

Wij vrouwen van Sophiedela en de wereldwijde achterbannen hebben nog nooit zoveel uitingen van racisme gehoord uit monden van volksvertegenwoordigers. Het ergste zal zijn een dag erna: 18 maart. Wanneer iedereen weer zal doen alsof zijn /haar ‘neus bloedt’. Wanneer politici elkaar (schaamteloos) zullen feliciteren, al dan niet vanwege overwinning.

Hoe moeten mensen met meer dan de Nederlandse Cultuur zich voelen over zoveel (subtiele)racisme dat uit de monden van de politici is voortgekomen. Politici die elkaar institutionele racisme en discriminatie verwijten terwijl zij zich zelf hebben schuldig gemaakt aan aanverwante onverdraagzaamheid en beleid dat bepaalde gemeenschappenzeker niet ten goede is gekomen.

Zo ongelooflijk veel uitingen van racisme, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid, zo walgelijk dat een mens er onpasselijk van wordt.

Een zeer ernstige situatie. Geen greintje gevoel en besef voor de echte problemen die in het land spelen op het niveau van de grassroots. Geen greintje menselijkheid. Geen greintje eerlijkheid. En de mainstreammedia die elkaar aan het overtroeven zijn.

Democratische Rechtsstaat!

Een zeer belangrijk onderwerp dat direct te maken heeft met de uitvoering van deverschillende door Nederland geratificeerde internationale en Europese Verdragen. In 2017 was de Nederlandse Orde van Advocaten na bestudering van de Verkiezingsprogramma’s klip en klaar: de Rechtsstaat van Nederland zou in het geding zijn. Dat heeft de Nederlandse samenleving dan ook volop aan den lijve gevoeld in de afgelopen vier jaar. Sommigen in meer of mindere mate. Wat zegt deze Orde na de bestudering van 14 verkiezingsprogramma’s voor de periode 2021-2025 over de gevolgen van de voornemensvoor de Rechtsstaat?

Een kijkje in de analyse (Rapport1 van de Commissie Rechtsstatelijkheid d.d. 10 maart 2021) leert het volgende. De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft, zoals ook bij eerdere Tweede Kamerverkiezingen, een commissie ingesteld om verkiezingsprogramma’s door te lichten op hun rechtsstatelijkheid. De commissie geeft geen stemadvies. Zij signaleert alleen of een bepaald plan positief of negatief voor de rechtsstaat kan uitpakken.

Om dat duidelijk te maken zijn drie kleuren gebruikt:

GEEL: Vier partijprogramma’s (CU, PvdD, 50Plus en Denk) bevatten geen plannen die regelrecht in strijd zijn met de rechtsstaat maar wél plannen die mogelijk een risicovormen voor de rechtstaat.

GROEN: Hoewel alle veertien onderzochte partijprogramma’s ook voorstellen bevatten die de rechtsstaat kunnen verbeteren, zijn er slechts drie (D66, GroenLinks en PvdA) die uitsluitend verbeteringsplannen hebben en géén plannen die in strijd zijn met derechtsstaat of daarvoor een risico vormen.

Hoewel Sophiedela het betreurt dat niet alle partijprogramma’s van de deelnemende politieke partijen zijn getoetst geeft deze NOvA gepubliceerde analyse een goed beeld ophet gebied van de Partijen die een gevaar vormen voor de Democratische Rechtsstaat. Hieronder te verstaan partijen waarbij op het niveau van de bestrijding van Afrofobie, niets te verwachten valt. We laten ons echter niet afleiden en gaan gewoon door op de ingeslagen weg. Met de menselijke waardigheid voor ogen.

Bestuur en achterbannen van de Afro Europese Vrouwenbeweging Sophiedela wenst u veelwijsheid toe op 17 maart a.s. Desalniettemin een zegenrijke Wereld Afrikaanse Vrouwendag toegewenst.

Barryl Biekman, Sirelda Jackson

Landelijk Platform Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden

xxx