GEEF VERDEEL EN HEERS GEEN KANS

Het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) is door aanverwante netwerken gevraagd om een reactie te geven over de publicatie van de NTR betreffende de vervanging van de volledig roet geschminkte ‘piet’ of te wel ‘black fase’ in een gedeeltelijk roet geschminkte ‘piet’ of te wel minder ‘black fase’. In dit visie-bericht gaan wij het proberen.


De hoofdvraag luidt: is het racistisch karakter van de ‘zwarte-piet’-figuur door de aanpassing in gedeeltelijk black daarmee verdwenen? Een andere vraag in dit kader luidt: is het karakter van ‘black face’ met gedeeltelijk roet niet meer aan de orde of is er nog steeds sprake van ‘black face’?

Zijn we al die tientallen jaren een strijd aangegaan om minder ‘zwarte-piet’ of de totale ontmanteling ervan? Zijn we gegaan voor de bestrijding van minder racisme of de totale bestrijding van dit verwerpelijk fenomeen? Inherent aan ‘black face’ is raciaal- en etnisch profileren, stereotypering en ontkenning van de essentie en de waardigheid van de Afrikaanse mens. Laat ons dit niet vergeten.

En nu de beantwoording van de vraag/vragen in willekeurige volgorde:

Maatstaf

Minder roet is voor het LPS geen maatstaf om de NTR te complimenteren. Het LPS is van mening dat de roetvegen nog steeds de zwarte kleur symboliseert. In dit opzicht is er nog steeds sprake van ‘black face’. En ook al zou het om rood-, wit- of blauwe vegen gaan voor het LPS is reflectie op het totale concept van deze Nederlandse Christelijke Historische Sinterklaas Traditie van belang om het stereotypische karakter vast te stellen.

Reparatory Justice

Wie het LPS goed kent weet dat het LPS niet voor een dubbeltje op de eerste rang gaat betreffende de bestrijding van Afrofobie. Reparatory Justice is immers Inherent aan onze naam. Het LPS beoordeelt deze Nederlandse Christelijke Historische Sinterklaas Traditie niet alleen in perspectief van de (huids-)kleur en andere etnische kenmerken maar ook in perspectief van het Nederlands koloniaal verleden. Een tijdperk waarin de waandenkbeelden en negatieve stereotyperingen over de Afrikaanse mens al als rechtvaardiging werden gehanteerd voor de bijzondere bedrijfstak 'negorij'. Hen behandelen als onmensen moest immers worden verdedigd.

Nationale schande

Het krulhaar en de rode lippen staan garant voor ‘meer Afrikaan’. Het NTR nieuwe ontwerp maakt door de roetvegen nog niet duidelijk dat er sprake is van ‘minder Afrikaan’. Wie beweert dat er sprake is van ‘minder racisme’ heeft de achterliggende gedachte van witte privilege en superioriteit niet begrepen.

Denk in dit verband ook aan de minstreel shows

Ondanks de toen minder zwarte gezichtskleur en witte-lippen-contouren, de wereldgemeenschap was ervan overtuigd van het racistisch perspectief.

In 1978 werden deze wereldwijde populaire shows die in heel veel landen navolging kregen, uit de theaters verbannen. Na deze afschaffing in 1978 is men wereldwijd blijven praten over de minstrel shows als een nationale schande. Maak kennis met het nieuwe schandaal over ‘black face’:

De ontwerper

De ontwerper, Jan Schenkman die twee maanden vóór de afschaffing van de slavernij (1863/73) overleed, had niet anders in mind bij zijn zogenaamde moderne ontwerp dan het verwerpelijk slavernijsysteem waarbij het de norm en traditie was dat de Afrikaanse mens het hulpje (de knecht) was van de ‘witte mens’. Zijn pedagogische bedoelingen ten spijt.

Schenkman had niet kunnen bevroeden dat zijn waandenkbeelden die waren geïnspireerd door pseudo-wetenschappelijke bijdragen over de ‘zwarte-mens’ tot heden een negatieve impact zouden hebben, zowel op het individueel niveau als op de multiculturele samenleving als geheel. Hij had geen besef dat de waandenkbeelden in 2001 zouden worden verklaard tot ‘misdaad tegen de menselijkheid’.

Witte’-Voorouder sentimenten

Door de introductie van roetvegen ter vervanging van het volledige roet geschminkte gezicht heeft, wat het LPS betreft, de NTR de schijn gewekt dat tegemoet is gekomen aan de bezwaren terzake de ‘zwarte piet’ figuur. Het LPS hoopt niet dat er achter de schermen compromissen zijn gesloten met bepaalde ‘zwarte’ protestbewegingen. Want dat zou geïnterpreteerd kunnen worden als toegeven aan ‘verdeel en heers’ technieken. Het LPS gaat ervan uit dat alertheid is geboden. Vooral op dit gebied van ‘verdeel en heers’.

De ontrafeling van het Sinterklaasconcept laat immers zien dat de schoorsteen niet meer tot de verbeelding van de hedendaagse kinderen kan spreken omdat die niet meer bestaat in de (moderne) woningbouw. De schoorsteen prikkelt hun fantasie dus niet, tenzij de volwassene dat opdringt en de leugen in stand blijft houden. Het LPS ziet deze hele gang van zaken als het in stand willen houden van de sentimenten van het volwassen geworden ‘witte’ kind die de Traditie door overlevering van de (niet beter wetende) voorouder heeft meegekregen. Immers het werd in de tijden na het ontwerp van Schenkman als gewoon gezien dat de essentie en waardigheid van de Afrikaanse mens werd verdoezeld.

De Afrikaanse mens telde gewoon niet mee. Het waren wilden die getemd moesten worden. Dit, door middel van de rollen die ze toebedeeld kregen, de zweepslagen waaronder arbeid moest worden verricht en de waandenkbeelden over henzelf die ze met de paplepel ingegoten hadden gekregen. Het straffensysteem ging zo ver dat de nieuw gekregen naam van de tot slaaf gemaakte meerdere keren werd gewijzigd zodat het de eigen familie in latere tijden en tot en met de dag van heden niet meer kon respectievelijk kan traceren. Een tijdperk dat zelfhaat heeft voortgebracht. Om niet te voldoen aan de fysieke kenmerken van ‘zwarte-piet’ werden/worden bleekmiddelen gebruikt, het kroeshaar vervangen door ‘wave’ of glad gemaakt met behulp van de presskam.

Een tijdperk waarbij de Trans- Atlantische slavenhandel, slavernij, piraterij en kolonialisme geoorloofd waren en nog niet waren verklaard tot misdaad tegen de menselijkheid. Pas in 2001 vond dat plaats tijdens de derde VN- Wereld Anti Racisme Conferentie. Het LPS vindt het vooral jammer dat bij veranderingen als dit 'roetvegen- verhaal', men steeds volhoudt dat het gaat om het tegemoetkomen aan de ongenoegens van groepen personen die het ‘zwarte piet-’ figuur als kwetsend en beledigend ervaren. In die zin is het vooral jammer dat er niet wordt gerefereerd naar het Nederlands slavernij- en koloniaal verleden als de oorsprong van ‘het kwaad’ evenals naar de plicht van Nederland om racisme tot aan de wortel aan te pakken.

Hetzelfde geldt voor de Gouden Koets. Men durft niet toe te geven en dat wij van het LPS en vele anderen gelijk hebben door aan te geven dat het verwerpelijk zijpaneel “Hulde der Koloniën” racisme vertegenwoordigt. In plaats daarvan wordt verteld dat de Gouden Koets een uitgebreide restauratieve beurt ondergaat.

Pijn om los te laten: begrijpelijk

Het LPS beseft maar al te goed dat het pijn doet om afstand te doen/nemen van een traditie die is voortgekomen uit het brein van een persoon die heeft geleefd in het tijdperk van het verwerpelijk slavernijsysteem en kolonialisme. Een tijdperk waarbij waandenkbeelden over de Afrikaanse mens geoorloofd leken omdat ze werden geïnspireerd en versterkt door eurocentrische pseudo- wetenschappelijke bijdragen zoals rassentheorieën en door opgestelde regelgeving zoals in de Black Codes en in de zogenoemde Willy Lynch Papers omschreven processen. En natuurlijk werden bisschoppen, priesters en nonnen, missionarissen en pastors gezien als goed heilige personen wiens gezag niet in twijfel werd getrokken. Met de hedendaagse kennis weten we nu ook welk kwaad deze functiebekleders hebben aangericht aan de waardigheid van kinderen en volwassenen. Men mag dus iets bescheidener zijn over de Sinterklaas figuur. Want waar in het buitenland er nu met argwaan wordt aangekeken tegen dit soort Christelijke ambtsdragers blijven we ze verheerlijken. Ook al heeft het Vaticaan bijgedragen door middel van goedkeuring van het verwerpelijk slavernijsysteem. De Katholieke kerk in Nederland is nog niet over de brug gekomen in het kader van Reparatory Justice. De Raad van Kerken evenmin.

Nationaal besef

Het LPS gaat uit van het realiseren van een nationaal besef waarbij erkend wordt dat het verwerpelijk slavernijverleden allerhande theorieën heeft voortgebracht om de essentie van de Afrikaanse mens te denigreren en ontkennen. Dat is het verhaal dat de NTR moet vertellen. Vertellen dat het gaat om een nationale bewustwordingsproces. Een proces waarbij de Nederlandse politiek voorop moet lopen. Onder andere door middel van overheids-spotjes met boodschappen die tot de verbeelding spreken. Door stelling te nemen tegen de negatieve effecten van dat Verleden. Door beleidsmaatregelen en instrumenten te ontwikkelen die Afrofobie met wortel en al aanpakken en uitroeien.

In dit verband wordt u ook verwezen naar de brief van het LPS die onlangs is gezonden aan het College van Burgemeester van Amsterdam en de Gemeenteraad.

In de brief kunt u ook opmaken hoe het LPS aankijkt tegen de aanbevelingen van Kick Out Zwarte Piet.

Landenbezoek

Anderzijds hoopt het LPS niet dat de NTR geïnspireerd is door het aanstaande Landenbezoek van Speciale VN Rapporteur op het gebied van hedendaagse vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid, mevrouw E. Tendayi Achiume. Als strategie een cosmetische ingreep. Zoiets als:"... ziet u wel... het valt allemaal mee... wij zijn goed bezig in Nederland." Dit zodat de Staat der Nederlanden en aanverwante instellingen zich als instituties van Goede Wil kunnen profileren.

Zoiets van het valt allemaal mee. Niets is minder waar... het LPS heeft niet alleen de NTR in het vizier.

De nationale dimensie is voor het LPS van groot belang. Vooral de steden die de NTR niet als toonaangevend zien. Steden die het ‘zwarte piet-’ figuur willen handhaven. Steden die al hebben aangekondigd dat ze ‘bruine pieten’ zullen introduceren. Dan is de vraag vanwaar de gedachte over de bruine kleur?

Semantische discussie

Het LPS kan nu een semantische discussie beginnen over het ‘roet- begrip’ en de betekenis daarvan in de context van raciaal taalgebruik en profileren. Menig zwart Afrikaanse kind en volwassene in de diaspora weet als geen ander wat de negatieve impact is van scheldwoorden waar het woord roet in voortkomt. ‘Roetmop’ is één van de beruchtste. Daarmee is de discussie over de ontmanteling ‘zwarte-piet’ vooral verlegd en/of op scherp gezet. Een stappenplan om te komen tot volledige ontmanteling en waaruit de Goede Wil blijkt heeft u niet gepresenteerd en/of gepubliceerd.

Moge de onderstaande illustratie voor zich spreken. Laat het besef doordingen welke bijdrage in overdrachtelijke zin dit soort illustraties (vervat in kinderboeken) aan de deskundigheidsbevordering van vooral de huidige witte ouderen hebben geleverd.

De zwarte ouderen die met deze racistische toestanden zijn opgevoed en niet meer kunnen spreken, hadden het nakijken en waren niet in staat om in actie te komen!!! Ook omdat het een tijdperk was waarbij er geen tegenspraak werd geduld van een zogenoemde ‘n-persoon’. We bedoelen maar.

Let dus goed op!!!

Een illustratie

Heeft men enig benul hoe pijnlijk het was om te worden geconfronteerd met witte kinderen die nadat ze jou bewust hadden betast tot de ontdekking kwamen dat de huidskleur ‘niet afgaf’.

Immers, ze waren er heilig van overtuigd dat de huid bedekt was door roet-smeer. En dat de voetzolen en binnenzijde van de handen ‘donker-rose’ was werd geweten aan de spuitbus van God die niet bij deze lichaamsonderdelen terecht kon omdat de handen en voeten net als de aap dienst deden om erop te staan. Wij bevelen een kijkje in deze link van harte aan:

Het lijkt wel vergezocht maar uit de volgende presentatie wordt duidelijk dat kinderen niet werden geleerd waarom de (oorspronkelijke) Afrikaan en hun nazaten een zwarte huidskleur hebben. En waarom de oorspronkelijke Nederlander ‘wit-rose’ is maar zichzelf als ‘blank’ definieert. Integendeel. In plaats daarvan werd de zwarte huid geassocieerd met vies en vuil, angstaanjagend, dom, lui etc.

De duivel werd in vroegere periode altijd afgeschilderd in een zwarte kleur die met het ‘n-woord’ werd aangeduid. Het is immers alleen roet dat afgeeft. En daarom was het noodzakelijk om het ‘wit’ Nederlands kind via sprookjes, liedjes en versjes tot 'inzicht' aan te sturen. De schoorsteen en het roet waren de oplossing. De paraplu (zie de illustratie) was vooral nodig om te stipuleren dat de huidskleur van de Afrikaan afgeeft. In perspectief van de ‘n- mythe’ duivelsachtig en vuil. En in dat schouwspel zit het kind met Afrikaanse wortels!! De persoon op het plaatje lijkt immers niet op de schoorsteenveger.

Deze misplaatste beelden waren vooral in tropische regionen zoals Suriname en de Caribische eilanden vooral belachelijk omdat men er geen schoorsteen kende. Maar we hielden onze mond omdat tegenstand door middel van bepaalde strategieën werden afgestraft.

De huidskleur van de Afrikaanse is gehanteerd als uiting voor allerlei negatieve ‘uitdrukkingen en begrippen'’. Zie dan ook de oorsprong van de uitdrukkingen waar ‘zwarte piet’ als begrip in voortkomt.

Al met al: Het LPS is voor de totale ontmanteling van de ‘zwarte-piet’ figuur en is niet verplicht om mee te denken over de nieuwe vormgeving. Vooral ook omdat het hier om een puur Christelijke Traditie gaat.

Zoals de Kersttijd dat ook is.

Landelijk Platform Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden

xxx