Excuses zijn mooi, maar zijn excuses alleen voldoende?

Enkele noties van Dr. Barryl A. Biekman | Voorzitter Landelijk Platform Slavernijverleden | Stichting Nationaal Monument Nederlands Slavernijverleden | Landelijk Platform Slavernijverleden


Over en weer werd het mooie nieuws ter zake het aanbieden van Excuses voor het slavernijverleden door het Nederlandse Kabinet gedeeld. Maar dat betekent nog geen - zo staat het er in de verschillende krantenberichten -, financiële compensatie aan de Nazaten van de tot slaaf gemaakten voor het leed uit het verleden.

Wat we ook lezen is dat een minister (de naam van Weerwind wordt gesuggereerd) uit de school heeft geklapt uitgaande van het feit dat minister President (premier) Rutte zelf zijn mond nog stijf op de kaken houdt. Begrijpelijk als de premier niet openlijk durft te spreken. De Tweede Kamer VVD Fractie moet nog over de brug komen. De Fractie heeft net als enkele andere Fracties ook niet deelgenomen aan het werkbezoek van de Tweede Kamer Commissie Binnenlandse Zaken aan Republiek Suriname en Caribisch Nederland.

We moeten niet vergeten dat minister Weerwind - als het waar is dat hij uit de school heeft geklapt - belast is met een portefeuille waarvan bekend is dat het onderhavige ministerie in het verleden verantwoordelijk is geweest voor de uitvoering van alle verwerpelijkheden die gepaard gingen met het slavernijsysteem. Anders dan alle andere bewindspersonen is het begrijpelijk dat de ogen van de Spirits van rechtvaardigheid extra over zijn schouders meekijken. Hoe moet zo een man zich voelen aan een tafel te zitten waar gesproken wordt over het slavernijverleden van zijn voorouders en dat zijn eigen voorzitter van de ministerraad kennelijk nog niet ruiterlijk durft toe te geven, over het besluit officiële mededelingen te doen. Het zou ook best zo kunnen zijn dat is afgesproken dat Weerwind het nieuws naar buiten brengt teneinde zijn premier uit de windzeilen te halen.

Lees uit deze https://app.box.com/s/sa0pur8hkovpwinrqznzunazjlla62l5 link de brief aan voormalig Tweede Kamerlid voor D66 en Fractievoorzitter Rob Jetten over de wreedaardigheden die door het Departement van Justitie, Politie en Defensie op de voorouders van minister Weerwind zijn gepleegd.

200 miljoen ten behoeve van projecten in het kader van het Herdenkingsjaar 2023

Ook al zouden we Nederland op een veiling aan de hoogste bieder verkopen, stelde wijlen Al Peterson, zal het bod nooit voldoende zijn om het aangedane leed dat gepaard ging met slavernij en uitbuiting te compenseren. Zo realistisch zijn we ook wel weer. Maar is 200 miljoen euro voor projecten ten behoeve van het Herdenkingsjaar 2023 voldoende als ervan wordt uitgegaan dat de projecten essentiële veranderingen tot stand moeten brengen. Dat afgerekend wordt met de gesel Afrofobie.

Het LPS gelooft niet in ‘nattevingerwerk’ en gaat er dan ook vanuit dat er kengetallen zijn gebruikt die de vaststelling van het onderhavige bedrag van 200 miljoen euro rechtvaardigen. Dat is de reden dat het LPS van de ministers van Binnenlandse Zaken, Financiën, Justitie en Veiligheid, Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer zou willen weten over de opbouw van het bedrag en over de begrotingspost.

Zo zijn we ook benieuwd uit welke middelen programma’s worden gefinancierd die noodzakelijk zijn voor de hervorming van overheidssystemen, die verdeel en heers, institutionele uitsluiting, inherent aan wet- en regelgeving, beleid, instrumenten en procedures in stand houden, te ontmantelen.

In dit verband gaan de gedachten ook uit naar reconstructie van onderwijssystemen, programma’s en curricula met als uitgangspunt het meervoudig perspectief.

40.000 Euro per Nazaat

Het LPS blijft van oordeel dat een klein gebaar aan de Nazaten van de tot slaaf gemaakten alleszins gerechtvaardigd is. Een belastingvrij gebaar van 40.000 euro per Nazaat als voorschot ter vereffening van de effecten van de stereotype racistische waandenkbeelden over de Afrikaanse mens die duurzame voorspoedontwikkeling voor eeuwen hebben beheerst en structurele marginalisering in de hand hebben gewerkt.

De Nederlandse dragers van Verre

De geschiedenis is de klok die ons vertelt wat generaties voor ons aan economische bijdragen aan de wereldgemeenschap hebben geleverd. Maar ook op het gebied van nationale bewustwordingsprocessen. Dan is het jammer dat gedaan wordt alsof het Advies van het Dialoog Adviescollege tot de doorbraak heeft geleid op grond waarvan de Excuses er komen.

We zijn het onze jongere en toekomstige generaties verplicht om de juiste geschiedenis te vertellen zodat ze over een aantal jaren wanneer we er niet meer zijn kunnen vertellen over de heldendaden van de 19-20th-Century Nazaten van de tot slaaf gemaakten.

Bijvoorbeeld over de toon die is gezet door de Internationale Pan Afrikaanse Gemeenschappen in 2001 tijdens de Derde Wereld Anti Racisme Conferentie in Durban die geleid heeft tot de VN-verklaring dat de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme misdaden tegen de menselijkheid zijn geweest. Elke Nederlander zou hierover geïnformeerd moeten zijn, zou de achtergrond moeten weten betreffende de structurele ontkenning van de Durban Declaration and Program of Action 2001. Leer meer over het proces hierover in deze https://vimeo.com/449555137 video.

In dit verband verwijzen we ook naar de vele Resoluties van het Europese Parlement en de Verenigde Naties. In de Resoluties worden de Staten opgeroepen om Excuses aan te bieden en tot vormen van Reparations over te gaan. Dat Nederland thans met zich zelve in het reine wil komen heeft alles te maken met de oproep om Politieke Wil te tonen en de internationale afspraken op het gebied van de mensenrechten van de gemeenschappen van Afrikaanse afkomst na te komen.

We verwijzen ook naar de heldendaden respectievelijk acties, adviezen en aanbevelingen op het gebied van Excuses en Reparatory Justice:

• In 1997 van de Afro Europese Vrouwenbeweging ‘Sophiedela’;

• In 1999 van het Landelijk Platform Slavernijverleden. Notabene: tijdens de eerste Nationale 1 juli Herdenking in het jaar 2000 in de Grote Kerk in Den Haag, werd de toespraak van de LPS-voorzitter gecensureerd. Excuses moest uit de tekst. Dit geldt ook voor de toespraak in 2001 tijdens de Nationale 1 juli Herdenking in Rotterdam, De historische toespraak in 2002 tijdens de Nationale 1 juli Herdenking in het Oosterpark werd de voorzitter ook niet in dank afgenomen. In 2003 werd de toespraak getolereerd waarna vanaf 2004 een door derden zogenoemde ‘maffia-consensus’ in gang werd gezet door het LPS van het Nationale Podium op 1 juli te weren. Praten over Excuses en Reparations was not done en werd als opruiend, radicaal en activistisch beschouwd;

• Van de acties al dan niet in de vorm van brieven en petities van de Stichting Eerherstel, Tiye International, het 30 juni-1 juli Comité, het African and African Descendant Netwerk Nederland evenals van de D’HERO Beweging.

We brengen in herinnering

• De breed gedragen motie Nicolai en

• De daden van de Nationale Reparatie Commissie Suriname.

Landelijk Platform Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden

xxx