d'hero

Eis voor restitutie, compensatie voor historische schuld aan nazaten van slaafgemaakte Afrikanen

Een van de basisprincipes in het internationaal recht is dat degene die een misdaad tegen de menselijkheid pleegt, verplicht is om Reparations aan te bieden aan de slachtoffers van de misdaad.

Ondanks dat deze verplichting in diverse mensenrechtenverdragen is opgenomen, zijn de meeste voormalige Europese koloniale mogendheden nog niet eens begonnen met het verwerken van hun imperialistische verleden. Ondanks diverse pogingen van nazaten van tot slaafgemaakte Afrikanen in de diaspora om de betrokken staten tot compensatie te bewegen, weigeren ze allen om voor hun koloniale misdaden restitutie en compensatie te bieden. Echter, het in gebreke blijven van de voormalige koloniale machthebbers om de slachtoffers van koloniaal onrecht te compenseren voor het onrecht dat hen is aangedaan, is een voortdurende vorm van onrecht en dus een voortzetting van de oorspronkelijke misdaad dat vraagt om actie.

De Nederlandse regering heeft op voortdurend aandringen van civil society organisaties na anderhalve eeuw excuses aangeboden voor haar rol in de Maafa, de Afrikaanse Holocaust of Black Holocaust. Het slavernijexcuus was geen onvoorwaardelijke en ondubbelzinnige erkenning van verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat voor haar rol in de misdaden tegen de Afrikaanse mensheid en het bevatte ook niet een noodzakelijk Reparations programma maar een komma en een punt.

Door de weigering van de Nederlandse staat om tot Reparations in de vorm van restitutie en compensatie over te gaan, eisen wij, vertegenwoordigers van mensenrechtenbeweging D’HERO (Decades of Heroes for the Elimination of Racism and Oppression), en nazaten van tot slaafgemaakte Afrikanen, dat de Nederlandse staat voor haar rol in de Maafa verantwoordelijkheid in de vorm van aansprakelijkheid aanvaard en overgaat tot restitutie en compensatie voor de historisch onbestrafte misdaad en de nog openstaande historische schuld aan de gekidnapte zonen en dochters van Afrika en diens nazaten tot in het hier en nu.

Diegenen die zich schuldig maken aan het plegen van misdaden tegen de menselijkheid, moeten weten en verwachten dat zij, hun opvolgers of hun begunstigden daarvoor ter verantwoording zullen worden geroepen, zelfs na het verstrijken van ruim 400 jaar!
Indien aan onze eis tot restitutie en compensatie door de Nederlandse staat geen gehoor wordt gegeven, is de gang naar de rechter onvermijdelijk!
 

dhero

D'Hero Movement

Movement

Decades of Heroes for the Elimination of Racism and Oppression