De positie van de afro zwarte man op de kandidatenlijsten

Door Barryl Biekman

De womenistische visie is gebaseerd op de ‘genderfilosofie’ die uitgaat van de ‘sense of belonging’- gedachte met respect voor de eigen geschiedenissen, cultuur, collectieve normen, waarden en tradities. Een visie die uitgaat van het ‘leave no community behind’ principe dat de basis vormt van de intersectionalisteitsgedachte en een samenleving waar iedereen meetelt en waarbij ‘eicel’ en ‘zaadcel’ de basis vormen van het voortbestaan van de mensheid. Een samenleving waar onderdrukkende structuren en systemen en uitsluitingsmechanismen (racisme inclusief afrofobie, classisme, seksisme, leeftijdsdiscriminatie) plaatsmaken voor een samenleving waar iedereen meetelt. Waarbij de strijd voor het zelfbeschikkingsrecht niet vertaald wordt in termen van radicalisme.

Notie 1:

De beweegredenen om deze statement te schrijven is het gevolg van de zichtbare afwezigheid van de ‘Afro[1] Zwarte Man’ in de Nederlandse landelijke politiek. De zichtbare afwezigheid van de ‘Afro[2] Zwarte Man’ aan tafel van opinieprogramma’s van de verschillende mediaprogramma’s inclusief de afwezige zichtbaarheid van de mannelijke lijsttrekker van Afrikaanse afkomst in diaspora.

Als vrouw met een ‘zwarte’ huidskleur van Afrikaanse afkomst spring ik graag in de bres voor de ‘Afro Zwarte Man’. We dienen er met z’n allen voor te waken dat onze huidige en toekomstige generaties niet met een beeld opgroeien dat de ‘Afro Zwarte Man’ er niet toedoet. Het is belangrijk dat ‘Afro’ jongeren in diaspora weten dat onder de ‘ verschillende kandidaten’ er zich ‘Afro Zwarte Mannen’ bevinden.

Notie 2: Stemadvies: in historisch perspectief

Toen ik in de jaren ’80 van de vorige eeuw actief betrokken was bij de ‘witte’ vrouwenbeweging en in perspectief van de nationale verkiezingen voor een nieuw parlement was het de gewoonste zaak van de wereld om pamfletten in het kader van stemadviezen uit te geven met als slogan ‘stem op een vrouw’. Stemadviezen zijn dus van alle tijden. Stem tegen kernenergie, stem voor groen, en noem zo maar op.

De traditie van het uitgeven van stemadviezen vond ook gevolg bij de vele Surinaamse (welzijns)stichtingen en organisaties die pamfletten uitgaven met als doel het Nederlandse parlement ‘meerkleurig’ te verrijken. Stemadviezen met als slogan: ‘stem op een Surinaamse kandidaat’ waren vanzelfsprekend in perspectief van de context van toen. Het resultaat van deze stemadviezen was onder meer, de verdiensten van personen zoals: Sew Rambocus, Walther Palm, Harold Roseval, Tara Oedraysingh Varma, Rita Naloop, Hellen Felter, Willy Esajas en Agnes Samuels. Ze schroomden toen niet om stemadviezen uit te brengen met steekhoudende argumenten over het nut en de noodzaak van stemmen op een bepaalde persoon of groep om de ondervertegenwoordiging in de Tweede Kamer der Staten generaal op te vijzelen.

Trots waren we, toen dames met een Surinaamse achtergrond: Ferrier, Tjon A Ten, Griffith, Kortram, Oedraysingh Varma, Rambocus, Jadnansing een Kamerzetel bemachtigden. Dames die mede vanwege de (gemeenschappelijke) solidariteit en de bewuste interventies effectief konden doordringen tot kandidatencommissies van de gevestigde politieke partijen om meer kleur op de kandidatenlijsten te realiseren. Kwaliteiten, Capaciteiten en Competenties vormden geen belemmering: bijna al de dames beschikten over een academische opleiding en konden bogen op een jarenlange ervaring binnen het sociaal maatschappelijk, politiek(buitenparlementaire) middenveld. Sommigen werden zelfs gevraagd. Het gevoel van trots kon niet meer stuk toen Ramlal als eerste Surinamer in 1992 in het Nederlands Parlement werd beëdigd. Eerder in het jaar 1989 was hij beëdigd als wethouder in het Haagse gemeentebestuur.

Maar hoe zit het met de ‘Afro Zwarte Man’ in de Nederlandse politiek? Om te weten moeten we teruggaan naar het jaar 1999. Het jaar waarin Hubert Fermina - de eerste ‘Afro Zwarte Man’ – van het Tweede Kamer toneel verdween. Zijn periode zat erop volgens zijn partij D66. Gevolgd door John Leerdam die van 2003 tot 2010 Lid was van de Tweede Kamer, vervolgens in 2012 maar na enkele maanden moest aftreden, wegens het één en ander. De periode van Evan Rozenblad (Kamerlid voor de PVDA) laten we buitenbeschouwing vanwege de korte duur van zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer. Aldus de laatste momenten dat een ‘Afro Zwarte Man’ lid was van de Tweede Kamer der Statengeneraal. Vrij karrig dus. 

Notie 3: Weg met de beelden over de ‘Afro Zwarte Man’.

Deze maand is het precies elf jaar geleden dat het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan een verdiepingsconferentie organiseerde met als focus de ‘Afro Zwarte Man’. Doel van de conferentie was onder meer: een halt toe te roepen aan de vele waandenkbeelden over de ‘Afro Zwarte Man’ respectievelijk de anekdotes over de ‘Afro Zwarte Vrouw’.

Hier de

Notie 4: Het ‘Kleur de Kamer’-Initiatief in perspectief

Het ‘Kleur de Kamer’-Initiatief is een “bundeling van niet-partijpolitiek gelieerde maatschappelijke organisaties” die zoals het luidt, meer diversiteit in de Tweede Kamer der Staten generaal, beogen. Een mooi initiatief waarbij politieke partijen in feite worden beloond voor hun uitsluitingsmechanisme beleid. Wie een kijkje neemt in de page van deze Kleur de Kamer Beweging komt tot de droevige conclusie dat het ‘hekkensluiter principe’ werkt. De meeste kandidaten staan op een zeer lage positie. Maar niet alleen dat: komt tot de droevige conclusie - behoudens een enkeling – dat de ‘Afro Zwarte Man’ niet of nauwelijks meetelt.

De stand van zaken

Op de Kandidatenlijst van de gerespecteerde Politieke Beweging DENK fungeren twee ‘Afro Zwarte Mannen’ als lijstduwer. Een hogere plaats op de lijst is hen niet toebedeeld.

Op de kandidatenlijst van GroenLinks zien we een gerespecteerde politicus van Afrikaanse Surinaamse afkomst op een schandelijke lage positie op de kandidatenlijst. Laat dit een leerles zijn voor deze politieke partijen dat met onze ‘Afro Zwarte Mannen’ niet wordt gesold.

De Kandidatenlijst van NIDA laat een situatie zien waar twee ‘Afro Zwarte Mannen’ nog redelijk hoog staan geplaatst, terwijl Kandidatenlijst van BIJ1 hoger scoort voor wat betreft de plaats van de Afro Zwarte Mannen’

De Kandidatenlijst van U-buntu Connected Front (UCF) geeft de beste HOOP. Bovendien is de lijsttrekker van een ‘Afro Zwarte Man’. De meeste kans om een ‘Afro Zwarte Man’ in de kamer te krijgen is een stem uitbrengen op UCF.

Notie 5 in het kader van de Verkiezingsprogramma

Dit jaar herdenken we 20 jaar dat de historische VN Wereld Anti Racisme Conferentie (WCAR, 2001) in Durban Zuid Afrika heeft plaatsgevonden. Op deze conferentie zijn de trans-Atlantische slavenhandel, slavernij en kolonialisme, vanwege de duur, het karakter (met inzet van verwerpelijke ‘moord’ systemen) verklaard als misdaden tegen de menselijkheid. We herdenken tevens 20 jaar van de adoptie van de VN Durban Verklaring en het Programma van Actie (DDPA). Het zal velen niet zijn ontgaan dat er sinds 2001 bij Kabinet en de Tweede Kamer politici wordt aangedrongen op de realisatie van een Nationaal Actieplan. In 2005 heeft het Kabinet (Verdonk) besloten dat er geen Actieplan komt. Aanbevelingen van de VN Commissie (CERD) die toezicht houdt op de naleving van de VN afspraken op het gebied van alle vormen van rassendiscriminatie ten spijt. Maar ook van het Europees Parlement (2019 en 2020).

Uit het volgende citaat uit de Resolutie 12/11/1789 van de Nederlandse Staten-Generaal over de slavenhandel:

‘den Negerhandel behoord aangemerkt te worden als onaffscheidelyk van den bloey en voorspoed dier Colonien, en van de geheele Commercie, welke uit de Colonien haar leven ontfangt, behalven dat de Negerhandel op zig zelve moet gehouden worden voor een der voordeeligste Takken van de Commercie, in zo verre die zyn invloed verspreyd over eene meenigte van Fabryken en Manufactuuren, welker debiet daardoor vermeerderd.’ … moge het eeuwenlange profijt van Nederland blijken.

De hieruit voortvloeiende misdaden hebben tot heden niet geleid tot vormen van genoegdoening, waaronder Reparatory Justice en Excuses.

Waarom zou het electoraat erop moeten vertrouwen dat dit na 17 maart a.s. anders zal zijn? Waarom zouden partijen die hun nek niet hebben willen uitsteken de stem van de nazaten van de tot slaaf gemaakten verdienen?

UCF is de enige partij die op het gebied van alle facetten aandacht schenkt aan deze materie. Zie in dit verband de programmavergelijking[3] van Tiye International.

 


[1] Onder Afro wordt verstaan: African origine en in dit verband onder meer de nazaten van de tot slaaf gemaakten.

Link 2:

Link 3:

 

Link 4


 

 

 

 

[3]