Black Lives Matter Alert

Het is tijd om zonder omwegen het beestje bij de naam te noemen. Er heerst namelijk maatschappelijk een selectieve strijd tegen diverse bevolkingsgroepen wat maar niet leidt tot gelijkwaardige rechten. Mensen zijn niet gelijk, maar zijn wel allen gelijkwaardig. Wij genieten gelijke rechten en zijn onomstotelijk gelijk voor de wet. Deze mensenrechten zijn een belangrijk uitgangspunt van iedere democratische samenleving.

Hierom wil ik mij voornamelijk richten tot de overheidsfunctionarissen die een eed hebben afgelegd om het land naar eer en geweten te dienen. Het afleggen van een eed waarbij je trots mag zijn deel uit te mogen maken in een land met een gezond rechtssysteem. Met deze bewoordingen belooft of verklaart een politieambtenaar een voorbeeldfunctie te zullen beoefenen; ''ik zweer dat ik mij zal gedragen als een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden''.

Echter gaat men aan deze eed voorbij tijdens de overheidsdienst, want er doen zich herhaaldelijk gebeurtenissen voor waarbij de politie etnisch profileert zonder gegronde redenen en daarbij ook nog eens buiten proportioneel geweld toepast. En wel op dusdanige wijze dat het voor het slachtoffer als traumatisch ervaren wordt.

Ik vraag mij af waarom er met twee maten gemeten wordt en waarom deze overheids-agressors niet ter verantwoording worden geroepen als ze buiten de wet treden en er sprake is van een systematische onderdrukking.

Het zal je kind, familie, kennis of wie dan ook maar zijn die op oneerbiedige wijze lijfelijk geschonden wordt. Dergelijke beelden kan ik niet anders benoemen dan een feitelijke aanranding van de eerbaarheid. Waar blijft hierin het rechtssysteem? Waarom worden ondemocratische methodes getolereerd en wie is de hoofdverantwoordelijke om deze buitensporige methodes een halt toe te roepen? Het toepassen van ondemocratische methodes valt ook onder extremistische handelingen.  

Bij zulke buitensporige traumatische gebeurtenissen heeft niet alleen aan de agressor schuld, maar ook de politiek en verantwoordelijke functionarissen die de wet onder de mat vegen. In plaats van stelselmatig onderzoek te plegen en schoon schip te maken met gewelddadige agenten die hun politieke partijvoorkeur en persoonlijke opvattingen met ijver aanhangen tijdens werkuren, wordt het verzwegen tenzij het in de spotlight komt. Ik ben hierom als Nederlander verbolgen en verontrust.

Mijn huidskleur of geloof mag geen rol spelen als een agent mij staande houdt. Agressie bij de politie deugt niet en is schending van artikel 1 in de grondwet en moet dringend veranderen.

Hierbij doe ik een noodoproep tevens verzoek aan Koning Willem Alexander, de politiek, burgemeesters en politiefunctionarissen om met spoed hierover te beraadslagen. Extremistisch politiegeweld in Nederland hoort niet in een democratisch land en moet stoppen.

Een labyrint bouwen, regeltjes en wetten creëren als er sprake is van discriminatie, racisme of etnisch profileren; dit is naar mijns inziens niet handelen naar eer en geweten. De kaars des protest moet blijven branden en bewaakt worden, zolang er racisme en buitenproportioneel politiegeweld als een virus heerst. Ik ben ervan overtuigd dat toetsing van menselijkheid en erkenning van fouten het hart en geweten zuivert en aangenamer maakt om de slogan ''de politie is je beste kameraad" tot zijn recht te doen komen'.

 Bezorgdheid en ongenoegen heersen er bij vele burgers en moeten niet bij voorbaat betiteld worden als extremistisch of radicaal om de aandacht van het onderwerp af te leiden.