Barryl Biekman | Den Haag 2 juni 2020

Ze hebben een ‘Campina fabriek’ op hun hoofd


Geachte aanwezigen, dierbare familie, Ik begin mede namens de organisaties (African Diaspora Union; Global African SHEROES Union; Stichting Nationaal Monument Nederlands slavernijverleden meer bekend als Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS); Landelijk Breed Overleg Civil Society van Afrikaanse afkomst; Tiye International en de Afrikaanse Europese Vrouwenbeweging “Sophiedela”) condoleances uit te spreken, aan het adres van zijn gezin en familie, van de door middel van de wrede moord vanwege het politiegeweld, omgekomen George Floyd. Moge zijn ziel hoe dan ook rust vinden. Ik wil drie noties aan u voorleggen.


Notie 1: Statement in 2001

Ik breng u in herinnering, de woorden in augustus 2001, van de voormalig VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Mary Robinson, tijdens de opening van de Derde VN Wereld Anti Racisme Conferentie die gehouden is in Durban Zuid Afrika: dat geen enkel land kan claimen vrij te zijn van racisme, institutionele discriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid. Uit de betreffende VN Wereldconferentie heeft de Durban Declaration en het Programma of Action (DDPA) het licht gezien. Het wordt als één van de meest actie georiënteerde documenten beschouwd om racisme en vooral de kwelgeest Afrofobie met wortel en al uit te roeien.

Even tussendoor kort met u doornemen de herkomst van de term Afrofobie. De term vindt zijn grondslag in de Verenigde Staten van Amerika. Het werd door de VN geïntroduceerd om de specifieke vormen van meervoudig racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst te duiden.

Inherent aan termen als negrofobie was ook zelfhaat. Wegens wereldwijde kritiek op onder andere het N-woord heeft discussie onder Afrikaanse (diaspora) wetenschappers geleid tot de uiteindelijke acceptatie van Afriphobia/Afriphobia als concept van vormen van meervoudig racisme tegenover mensen van Afrikaanse afkomst.

De kritiek was dat anti-zwart racisme niet meer toereikend was omdat ‘anti-zwart-racisme’ ook werd gebruikt als politiek begrip voor alles wat niet onder ‘wit’ werd begrepen. Bij Afrofobie gaat het niet alleen om racisme op grond van huidskleur, het is meer dan dat, het gaat om Afrika als ondergeschikt aan alles wat met de menselijke maat te maken heeft, Afrika als ‘ugly child’.

Mijn stelling is dat Naties die weigeren om de DDPA te implementeren een ‘Campina fabriek’ op hun hoofd hebben. Niet weinig boter maar een Campina fabriek. Het kan niet zo zijn dat naties geconfronteerd blijven met racisme enkel en alleen omdat men weigert om de DDPA te implementeren. Hoe willen wij immers de verwerpelijke fenomenen bestrijden? De Verenigde Staten van Amerika (VS) en Nederland hebben met elkaar gemeen dat ze na 20 jaar de DDPA niet wensen uit te voeren, zelfs niet geratificeerd. En hier ligt precies de kern besloten waarom racisme als nooit tevoren zegeviert. Wat de reden is dat niet alleen in de VS maar ook in Nederland mensen van Afrikaanse afkomst en gemarginaliseerde groepen ernstig te lijden hebben onder de gesel dat men Afrofobie noemt respectievelijk racisme. Het zijn in Nederland in eerste instantie de politieke besturen: lokaal, regionaal en nationaal die het primaat van wet- en regelgeving hebben. Dus dan weet u wie we als eerste moeten aanspreken als het om het bestrijden van de verwerpelijke fenomenen gaat.

Maar ook waarom voorlichting en mensenrechteneducatie cruciaal zijn om ‘domheid’ te verslaan en waandenkbeelden een halt toe te roepen. In 2013 heeft de voormalige Nederlandse Ombudsman en recentelijk ook nog de huidige Ombudsman er geen doekjes over gewonden dat: etnisch profileren een groot probleem is binnen Politiek, Bestuur en de Uitvoering.

Notie 2: Oorsprong Racistisch gedachtengoed

Dierbare familie. Ik noem u bewust familie omdat we vandaag één familie zijn. Omdat u de weerspiegeling bent van mensen die op mij lijken qua uiterlijk en binnen mijn eigen biologische familie. Ik kan daar niet aan voorbij gaan.

Mijn tweede notie heeft betrekking op het racistisch gedachtengoed.

Laten we beseffen dat de VS en het Koninkrijk der Nederlanden hun oorsprong vinden en hun bestaansgrond en identiteit ontlenen aan onder andere de trans-Atlantische slavernij, slavenhandel en kolonialisme. Gaat u uit van minimaal 20 koloniën en zogenoemde handelsposten, inclusief Suriname en de voormalige Antillen. Aan deze trits, de trans-Atlantische slavernij, slavenhandel en kolonialisme, liggen barbaarse systemen en verwerpelijke instrumenten ten grondslag. Denkt u ook aan al die Europese wetenschappers die ideologieën en op quasi wetenschappelijke theorieën gebaseerde waandenkbeelden produceerden die legitimeerden waarom mensen van Afrikaanse afkomst als beesten konden worden behandeld.

De verfijning van de nekklemmen zijn activiteiten van die tijd. Ze werden ook gebruikt in de middeleeuwen. Dat betekent dat je eerst zal moeten erkennen dat je misdaden tegen de menselijkheid hebt begaan om vervolgens af te rekenen met de hedendaagse effecten van dat verleden. Een grondige analyse is nodig ten aanzien van zaken die bestrijding van Afrofobie belemmeren. Dat betekent dat je ook het beleid en de instrumenten moet evalueren. Ook de Anti Discriminatie Voorzieningen moeten onder het vergrootglas. In de Grondwet van beiden: zowel van de VS als van Nederland wordt nog niet erkend dat trans-Atlantische slavernij, slavenhandel en kolonialisme misdaden tegen de menselijkheid zijn geweest. Nederland heeft nog geen Excuses aangeboden in het kader van Reparatory Justice. Een visie ontbreekt, een Nationaal Actieplan ontbreekt.

Ik breng in herinnering dat adviezen aan Nederland sinds 2010, van de VN Commissie Tegen alle vormen van rassendiscriminatie (De CERD) om mede in verband met de geconstateerde praktijken van raciale- en etnisch profileren, Artikel 1 van de Grondwet op te rekken met de gronden ‘nationaliteit en etniciteit’ zijn nog steeds niet opgevolgd. Opéénvolgende Nederlandse kabinetten en de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben er geen zin in, lijkt het wel.

En denkt u niet dat we lijdend aan het toekijken zijn. Je kunt ze aanspreken, schrijven wat je wilt adequaat gereageerd wordt er niet. Ook op het gebied van de bestrijding van het racistisch fenomeen black face. We zullen er gauw achter komen waar de traditie warme chocomelk op de vooravond van 5 december vandaan komt. Chocola, bananen katoen. Met smart zat men hier in Nederland te wachten tot de boot met cacao aanmeerde aan de kades in Nederland.

 Notie 3 tenslotte de media

De derde notie ten slotte: een “survey” uitgevoerd in Nederland in opdracht van de VN sectie Mensenrechten heeft uitgewezen dat de Media niet vrijuit gaat. Sinds 2 dagen zien we belangrijke rolmodellen van Afrikaanse afkomst aan tafel bij bepaalde opinieprogramma’s. Dit, vooral vanwege de moord op George Floyd gaat. Dan is het geen probleem om Afrikaanse diaspora rolmodellen te vinden om hun zegje te doen. De vraag rijst waarom niet al die witte personen en politici aan tafel om mee te praten? \

Mijn gedachten gaan vooral uit naar politici als Rob Jetten, fractieleider van D66 in de Tweede-Kamer der Staten-generaal. Pleitte onlangs in een opinieprogramma voor het oprekken van de Grondwet, Artikel 1 met seksuele geaardheid. Hij was vergeten dat deze grond al was goedgekeurd en notabene vastgelegd in het Regeerakkoord. Maar toen hem was voorgelegd om te pleiten voor oprekken van Artikel 1 met ‘etniciteit en nationalitiet’. Het is tot nu toe stil gebleven Welke ministers zijn nog van belang? Minister Koolmees die belast is met het interdepartementaal racismebeleid. Niet aan tafel gezien over het VS schandaal. Ministers Slob en Van Engelshoven die bepaalde bevoegdheden hebben om te zeggen we gaan het zo en zo doen. Minister Grapperhaus die iets kan doen met de uitvoering van de aangenomen Resolutie van het Europees Parlement in verband met de fundamentele rechten van mensen van Afrikaanse afkomst.

Over institutionele discriminatie gesproken! Hebt u ze gezien tijdens de Covid-19 TV-opiniepanels? De experts van meer dan de Nederlandse cultuur? Van Afrikaanse afkomst. De media gaat dus niet vrijuit.

Mijn conclusie dat we in feite allemaal schuldig zijn aan dat wat George Floyd is overkomen. Hand dus ook in eigen boezem. Het begint heel dichtbij huis. De voorbeelden die ik heb genoemd. Over erkenning van het Verleden. Want als je dat doet en he verwerpelijk verleden in de Grondwet vastlegt vergezeld van voorlichtingscampagnes dan gaat het pas leven.

Laten we allen het goede voorbeeld geven en blijven hopen en geloven, want hoop doet leven.

https://www.globaldiasporanews.com/urgent-letter-president-usa-donald-trump-killing-george-floyd/

Landelijk Platform Slavernijverleden

Landelijk Platform Slavernijverleden

xxx