Authentieke spiritualiteit van Afrikaanse voorouders moet beter worden onderscheiden van de Europese kopie

De authentieke spiritualiteit van de Afrikaanse voorouders moet door Afro Surinamers beter worden onderscheiden van de Europese kopie. De spiritualiteit, eeuwenoude kennis en kunst van Afrikaanse voorouders is door Europeanen geknipt, geplakt, in een nieuw jasje gestoken en weer aan hen verkocht. De sporen van de eerste mensen zijn in Afrika gevonden en op basis van archeologisch bewijs kunnen we met zekerheid stellen dat het menselijk leven, civilisatie en spiritualiteit in Afrika zijn begonnen. 


John Henrik Clarke, de auteur van onder andere Harlem USA, betoogt dat alle Europese mogendheden die ooit gebieden in Afrika hebben bezet, dat puur uit eigen belang hebben gedaan, nooit iets van waarde hebben toegevoegd maar juist bij hun vertrek sporen van vernieling achter zich hebben gelaten. Hij concludeert dat Afrikanen dus iets hebben dat andere volken niet hebben en dat zij zich het meest waardevolle van Afrikanen willen toe-eigenen zonder daar iets voor terug te willen geven.

Het spoor uit Kemet, Egypte

Volgens Dr. Anthony Browder, de auteur van Nile Valley Contributions, leidt het spoor van de Europese wetenschap en kunst regelrecht terug naar Afrika. De samenlevingen van de Nijlvallei hadden dankzij het multi- talent Imhoteb hoogwaardige kennis ontwikkeld in medicijnen, architectuur, schrijven, wetenschap en techniek voordat dit allemaal in Europa bekend was. Hij was ook de architect van de eerste wolkenkrabbers op de wereld, de piramiden die in Kemet werden gebouwd.

De volken die Kemet opeenvolgend hebben gekoloniseerd hebben die kennis naar hun eigen land meegenomen, daar een eigen draai aan gegeven en zich op het wereldpodium geprofileerd alsof zij dat allemaal hadden uitgevonden. De goddelijke Drie-eenheid uit de Egyptische mythologie; Ausar, Aset en Heru werden bijvoorbeeld door de Griekse bezetters van Kemet omgedoopt tot Osiris, Isis en Horus. De onbevlekte ontvangenis, geboorte, dood en verrijzenis uit deze mythologie van de volken uit de Nijlvallei is door de bedenkers van het christendom haast letterlijk gekopieerd tijdens de constructie van de mythe over de goddelijkheid van Jezus.

Kwame en Amba in het aardsparadijs 

Wie ooit de moeite heeft genomen om Genesis te lezen concludeert al heel snel dat dit Bijbelverhaal zich nergens anders afspeelt dan in Afrika. Het aardsparadijs, het Hof van Eden lag dus niet in Europa, maar in Afrika. Ofschoon Adam en Eva door Europeanen worden afgebeeld als witte mensen met blond haar en blauwe ogen, weten we intussen wel heel zeker dat zij geen Europeanen waren en dus ook geen Europese namen hadden. Als God de eerste mensen volgens Genesis 1:26 op de zesde dag van de schepping naar zijn beeld en gelijkenis schiep, heetten zij dus niet Adam en Eva, maar Kwame en Amba vanuit de traditie van de Fante Akan/Ashanti volken.

Gods openbaring in de 'wereldreligies'

God openbaarde zich op verschillende wijzen voor verschillende volken. De ‘wereldreligies’ hebben daarom allen een eigen beeld en concept van God als JHWH, Jehova, Brahman, Nirvana, of Allah ontwikkeld dat is gebaseerd op de geschiedenis, cultuur en tradities van deze volken. De meeste van deze religies hebben de openbaringen die ze via hun profeten ontvingen vastgelegd in hun heilige geschriften. Bij onderlinge vergelijking vertonen deze godsconcepten zowel overeenkomsten als verschillen. Het zijn uiteraard de verschillen die tot bloedige conflicten, oorlogen en zelfs genocides hebben geleid. Er zijn binnen deze religies ook heel veel stromingen en afsplitsingen die allen claimen de Waarheid in pacht te maken. Die claim kunnen ze geen van allen hard maken omdat hun religieuze constructies kunnen worden herleid tot de eeuwenoude spiritualiteit van de voorouders uit de Nijlvallei.

Gods openbaring aan Afrikanen

God openbaarde zich aan de West Afrikaanse voorouders als Olodumare voor het Yoruba volk van Nigeria, als Onyame en Onyankopon Kwame voor de Fante Akan/Ashanti in Ghana en als Nana Buluku voor het Fon volk van Dahomey, om maar enkele te noemen. Deze benamingen voor God zijn weergaven van de attributen die men aan Haar/Hem toekent plus de kwaliteit van de relatie die de Afrikanen met het Opper Wezen hebben.    

In traditionele Afrikaanse religies was kennis altijd al een bijzonder kostbaar goed dat de ‘wijzen’ heel dicht bij het hart hielden. Men genoot zowel binnen de eigen gelederen als daarbuiten, groot aanzien door de enorme kennis die zo iemand altijd bij zich had en, als het ware, één mee was. De onderliggende filosofie was dat als men de kennis op papier vastlegde de connectie met de kennis los kwam te staan en dat de ‘wijze’ niet langer de wijsheid in zijn bezit had.  

Afrikaanse voorouders legden hun kennis over God, het Opper Wezen, daarom niet vast in heilige boeken, maar in hun hart. De orale overdracht van kennis is daarom van onschatbare waarde binnen Afrikaanse leefgemeenschappen en in de Diaspora. Er zijn in traditionele Afrikaanse religies daarom heilige boeken noch profeten maar Afrikanen zijn desondanks 24/7 bezig met hun spiritualiteit. Er komen in Afrika daarom ook geen atheïsten voor,  iedereen gelooft in God.

Zondeval en erfzonde

In Afrikaanse traditionele religies gelooft men niet dat God de eerste mensen, Kwame en Amba, als volmaakte wezens heeft geschapen om hen, meteen na de eerste gemaakte fout, het paradijs uit te jagen. Gezien de manier waarop Afrikanen zich verbonden weten met de natuur en de werking van het universum, gelooft men niet dat een enkele menselijke misstap dergelijke ingrijpende kosmische gevolgen zou kunnen hebben voor de gehele mensheid.                                                                            

Een essentieel deel van Afrikaanse traditionele religies is het geloof dat God mensen zowel een levensdoel als de tools meegeeft om dat doel te bereiken en dat ze door vallen en opstaan mogen leren van gemaakte fouten. De Afrikaanse voorouders hebben ook niet geloofd dat ze met een erfzonde werden geboren waarvan ze door middel van het doopritueel met water uit een fontein verlost moesten worden.

Terug naar Kemet?

Er zijn signalen dat (zelfs christelijke) Afro Surinamers de grote verdwijn- en inwisseltruc van kennis en kunde van de Afrikaanse voorouders door beginnen te krijgen. Men is gemotiveerd op zoek naar de bronnen van de spiritualiteit van de voorouders van hun voorouders. De boodschappers die de same old song van exclusiviteit en absolute waarheid van de ene religie tegenover de andere verkondigen worden nu van repliek gediend met argumenten die op historische feiten zijn gebaseerd.                                                 

De spiritualiteit, kennis en kunst van Afrikaanse voorouders is door Europeanen geknipt, geplakt, in een nieuw jasje gestoken en weer aan hen verkocht. Afro Surinamers moeten beter onderscheid leren maken tussen het origineel en de kopie.   

Kenneth Vers Babel

Kenneth Vers

Afro Theoloog

Kenneth Vers Babel is afro-theoloog / geestelijk verzorger en directeur van Paradigma Spiritual Counseling, Consultation & Coaching.