Dennis Belfor, no 17 bij DENK: "Ik ben de nestor, verbinder en de oude wolf"

Dennis Belfor, 57 jaar, is kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Belfor staat op plek 17 bij DENK. Mariam Lo Fo Wong interviewde hem voor AFRO Magazine.


Uit wat voor gezin komt u en hoe heeft dat uw dromen, idealen en wereldbeeld beïnvloed? Ik kom uit een stabiel sociaalbewogen gezin van doeners - denkers. Het gezin bestond uit mijn vader, mijn moeder en 14 kinderen. Nu ben ik zelf vader van 8 kinderen en grootvader van 12 kleinkinderen.

Wat is uw professionele achtergrond? Deels ben ik alfa en deels bèta opgeleid. In Suriname heb ik na een deel mulo, een technische opleiding Constructie-bankwerken gedaan. Daarna heb ik de politieopleiding in Suriname gevolgd en zeventien jaar als politiefunctionaris gewerkt. Leiderschapskwaliteiten heb ik eerder ontwikkeld in mijn tijd als padvinder in de Boyscout van Suriname, waarin ik na mijn kindertijd, vanaf 1982 padvindersleider was (vaandrig en daarna hopman) in verschillende padvindersgroepen. Veelal groepen die aan het doodbloeden waren en een boost konden gebruiken.

Het mede opzetten van rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie, die in een wezenlijke behoefte (hebben) voorzien; Las Mañanitas Majorette vereniging en Stichting Thematisch parken Suriname zijn er twee van. In Nederland ben ik in kerkelijke Volle Evangeliegemeenten, jeugdleider en ouderling geweest en ik heb ook een HBO- opleiding in Bijbelleer gevolgd. Ik ben daardoor overgestapt en nu ben ik Bijbelse counselor en geloofsondersteuner. Ook een cursus in Public Relations en Voorlichting heb ik meegenomen en afgerond. Verder ben ik initiator, trekker en medeoprichter, van Het Overkoepelend Orgaan Bestrijding AOW-gat Surinaamse en andere (ex-) Koninkrijksgenoten “HOOB” en ook de initiator en medeoprichter van het in Nederland opererende Afro en Gekleurde Medewerkerscollectief Openbaarvervoer en Openbare diensten: AGM.

Wat voor werk doet u in het dagelijks leven?  Ik ben hoofdconducteur bij de Nederlandse Spoorwegen, tevens Buitengewoon Opsporingsambtenaar Openbaar vervoer. 

Heeft u een lijfspreuk/levenswijsheid? Een verandering hoeft geen verbetering te zijn, maar een verbetering is altijd een gunstige verandering.

Wat was de reden om de politiek in te gaan? Ik raak(te) geconfronteerd met veel onrecht, dat voortkomt uit veel discrepantie in de interpretatie en uitvoering van regels, vooral wanneer de uitvoering van de regels toegepast worden op mensen met een achtergrond die meer is dan de Nederlandse cultuur.

Wat heeft u al bereikt in uw (politieke) carrière? Dat mede door mijn inzet het gelukt is om op 15 oktober 2018 een platform op te zetten voor de aanpak en de reparatie van het AOW-gat van huidige en voormalige Rijksgenoten binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het Platform dat per 15 oktober 2020 een rechtspersoonlijkheid bezittende stichting is geworden, in Nederland en in de Europese Unie (EU), opereert onder de naam HOOB {Het Overkoepelend Orgaan Bestrijding AOW-gat Surinaamse en andere (ex-) Koninkrijksgenoten} heeft een etnisch Surinaams-Nederlands gemêleerde bestuur. De representatie is vanuit meeste in de Surinaamse samenleving voorkomende etniciteiten. Die krachten heb ik kunnen bundelen. HOOB is de enige (Surinaamse) diaspora organisatie buiten Suriname, met een representatie van de meeste in Suriname voorkomende bevolkingsgroepen. Binnen het Afro en Gekleurde Medewerkerscollectief (AGM) zijn de achtergronden van voortrekkers en leden Afro gemêleerd; Surinaams, Caraïbisch, Indonesisch en uit de verschillende Afrikaanse landen.

Wat vindt u van de positie van zwarte mensen en migranten in Nederland? Zwaar onderbelicht en sterk onder gewaardeerd, als het gaat om de gunstige deelname van het grootste deel van die groep aan het maatschappelijk bestel, en overmatig geprofileerd wanneer het gaat om de ongunstige insteken en onhebbelijkheden van een kleine groep daaruit.

Wat ben u voornemens daaraan te gaan doen? Ik ben er al bezig mee, waarbij ik al delen uit deze gemeenschappen als deelgroepen benader. De bewustwording bij brengen, dat zij als onderdeel van de maatschappij, zich blijven inzetten voor de eigen persoonlijke gunstige profilering. Het blijft jammer dat zij gedwongen zijn zich extra te bewijzen, maar met een institutioneel aangestuurde racistisch en discriminatoir systeem, doen zij er goed aan om zelf uit het negatieve stigma te komen en met geoorloofde daden te helpen een gunstige positionering aan deze doelgroepen te geven. Inzet en waardering op kennis en kunde laten gelden boven kleur en andere uiterlijkheden. Houden aan de algemene regels is daarbij een noodzakelijke vereiste. Stap zo uit een gemakkelijk aan te meten slachtofferrol.

Waar mogen we u over vier jaar op afrekenen? Wat wilt u dan zeker hebben bereikt? Dat ouderen en vooral die met een zogenoemde migranten achtergrond, een aangename financiële oude dag beleven, zonder rompslomp om aanvullingen te krijgen, wanneer hun inkomen ook nog onder het bestaansminimum is.

Welke fout wilt u nooit meer maken? Dat mijn toezeggingen niet stroken met mijn daden.

We leven nu met COVID; het is bekend dat het zwarte mensen harder raakt. Wat is uw mening daarover? Zwarte mensen zijn veelal zwaar familiair, sociaalbewogen en aanrakelijk. De zwarte mensen vereenzamen gauw, dus is het raadzaam om zo vaak mogelijk bij beurten de tenminste mogelijke contactwijze instand te houden. Opgezette tijden bij behoeftigen toch even aan de deur te gaan.

Gaat u zich laten vaccineren? Als de tijd, de omstandigheden en gelegenheid daar zijn, beslis ik. Op dit moment heb ik geen behoefte aan vaccinatie.

Hoe belangrijk is meer kleur in de kamer? Willen mensen van kleur zichzelf en vooral hun ongunstige omstandigheden serieus verbeterd zien, dan doen zij er goed aan om op de kieslijst hun voorkeur uit te spreken naar een kandidaat die hen representeert in kleur en algemene beleving in de Kamer.

Hoe krijgen we meer kleur in de kamer? Met minimaal 30.000 (dertigduizend) voorkeurstemmen: dus massaal gebruik maken van het stemrecht en de daarmee één keer per vierjaren gepaard gaande macht om te beslissen over de richting van het te voeren beleid.

Het is bekend dat veel mensen uit Surinaamse, Antilliaans, Afrikaanse en andere immigrantengemeenschappen niet gaan stemmen. Mensen van Kleur herkennen zich niet voldoende in de politiek, hetgeen zich weer vertaalt in hun stemgedrag. Hoe inspireert u mensen om wel te gaan stemmen? Door hen duidelijk te maken hoe zij de kiesdeler kunnen beïnvloeden, met hun stembusgang. Voorbeeld: Als met 10.000 stemmen 10 zetels te verdelen zijn, dan is het 1.000 stemmen per zetel, als er dan 4.000 mensen gaan stemmen, dan is het 400 per zetel. Dus een partij die een ellendig beleid heeft gevoerd, heeft dan met 1.700 stemmen, met gemak al vier zetels in plaats van maar één. Voorkeurstemmen zijn 25 tot 30% van de kiesdeler. Kies daarom bij voorkeur en met voorkeur een kandidaat van een partij die zeker zetels haalt in de verkiezing. Laat uw stem niet verloren gaan op partijen die een derde van de kiesdeler niet zal halen. Neem uzelf serieus en stem op een kandidaat die op een lijst 12 van DENK staat. Kies daarbij voor nummer 17, Dennis Belfor. Daadkrachtig doorzettend, doortastend en vasthoudend, met de resultaten vanuit de gedrevenheid waarmee ik al zaken op politiekniveau gedaan heb gekregen; voorbeeld: mijn doortastende inbreng in het AOW-gat dossier.

Hoe zit het met de politieke betrokkenheid van deze mensen? De politieke betrokkenheid is ruim, doch uitpak en gunstige (eigen) profilering is onvoldoende.

Wat vindt u ervan? Zij zijn vaak in nieuwe partijen, die als nietszeggende splinters en paddenstoeltjes geen schijn van kans hebben/maken in de politiek. 

Mag het meer of minder? Meer; om zo veel binnen de doelgroep te bereiken en meer samen optrekken en verbinden met gelijkgestemde gevestigde partijen. Minder; eigen partijen paddenstoeltjes of (af)splinterpartijtjes opzetten. 

Hoe pakken we dat aan? Door meer in te zetten op de belichting van ons gunstige profilering in de ontwikkelingsdoelen waaraan wij deelnemen. 

U zit bij DENK. Waarom juist deze partij?  Ik heb de Kamerleden van DENK, vanaf de voorloop van de partij gevolgd. De enige partij die met diepgang racisme en discriminatie aan de orde heeft gesteld in de Kamer. De enige partij waaruit het Kamerlid de heer Tunahan Kuzu ooit, ten overstaan van de wereld in de Tweede Kamer krachtig heeft gezegd: “Mi na wan Srananman!” De partij die steeds opkwam voor minderheden in Nederland en alle Surinaamse zaken die gunstig zijn voor de Surinaamse samenleving. De enige partij tot nog toe, mede-opgericht door een Surinaamse, mevrouw Gladys Albitrouw, die inde Tweede Kamer, in Provinciale Staten en in Gemeenteraden en Gebiedscommissies vertegenwoordigd is.

Wat is uw politieke stijl? Open, oprecht en met eerlijkheid zaken belichten en behartigen.  Bijvoorbeeld: wat is uw strategie als u in een debat de feiten niet kent? Toegeven dat de feiten mij nog niet bekend zijn en via korte lijnen, in ieder geval zeer spoedig de juiste feiten voorhanden hebben. Immers, ik zal mij terdege voorbereiden, zodat bij het ontbreken van feiten duidelijk blijkt, dat er geen sprake is van onwil of moedwillige, opzettelijke nalaten. Of, als blijkt, dat u (toch) helemaal geen standpunt hebt? Ik zal ervoor waken, dat ik niet een standpunt inneem om wille van het innemen, maar dat ik sta voor wat ik ga. Of, wanneer uw standpunt niet goed is onderbouwd? Wat doet u dan? Mocht het overkomen alsof ik mijn standpunt niet goed onderbouwd heb, zal ik doorvragen naar wat mijn standpunt in de verwachting moet  inhouden. Terugkomen op mijn standpunt en gezamenlijk een benadering ervoor zoeken. Het is geen one-man show, maar een gezamenlijke optreden.

Hoe gaat u om met vragen van burgers/ kiezers, die niet relevant lijken? Iedere vraag heeft relevantie op het antwoord voor de vragensteller. Lijken is geen blijken en als ik geen (direct) antwoord erop heb, zal ik niet schromen om dat kenbaar te maken. Ik wil niemand met een kluitje het riet insturen.

Hoe gaat u het verschil maken binnen de partij? Op de kandidatenlijst van de partij ben ik nu de nestor. Met dat gegeven ben ik de verbinder en de oude wolf. Ik maak het verschil door mijn kennis en levenservaring ter beschikking te stellen en te delen, terwijl ik ook leer van alle anderen.

Hoe gaat u het verschil maken in de campagne en uiteindelijk in de Tweede Kamer? Ik profileer mij meer onder de senioren binnen het electoraat, omdat ik vind dat ik het hun verschuldigd ben, hun stem te zijn in de Tweede Kamer.

Hoe gaat u om met emoties van kiezers? Emoties kennen verschillende uitingen. Ik wil iemand aanhoren om te weten waarom een bepaalde emotie getoond wordt. Aan de hand van de gebezigde woorden en de gehanteerde wijze van uiting, zal de getoonde emotie verduidelijkt zijn. ‘Waarom’ en ‘waardoor’ zullen belangrijk zijn in mij tasten naar de emotie. Pas dan kan ik goed inspelen op de emotie.

We hebben het al over inspireren gehad. Maar nu in het algemeen? Kunt u mensen inspireren? (en hoe doet u dat ?) Ja, ik kan mensen inspireren. Ik doe dat door hen terug te voeren naar hun individuele innerlijke kracht en verlangen iets gunstig voor zichzelf te betekenen en daarmee met anderen een mastschappelijk input te hebben. Stichting HOOB is één van de voorbeelden.

Waarom moet ik op u stemmen? Ik zet mij in voor een Nederlandse maatschappij waarin, een jongere niet bang moet zijn om ouder te worden, en waarin senioren tevreden en vol glans kunnen terugkijken op hun verleden, nalatenschappen die zij achterlaten en ook op de mogelijkheden die zij daaruit hebben op hun oude dag.  Ik wil niet veranderen omdat het kan, maar ik wil verbeteren omdat het moet!