Afbeelding

mannen aan zet

Amsterdam Zuidoost zet met platform Mannen aan Zet in op versterking vaderbetrokkenheid, vaderlijke rolmodellen en mannenemancipatie

Het platform Mannen aan Zet gaat samen met stadsdeel Zuidoost de komende vier jaar intensief inzetten op versterking van vaderbetrokkenheid, vaderlijke rolmodellen en mannenemancipatie. Uitgangspunten en afspraken daarover komen terug in een intentieverklaring, die op woensdag 1 november wordt ondertekend. Dit is om 16.00 uur in Buurthuis No Limit, Geldershoofd 80 in Amsterdam. 

Raoul
Raoul White

Namens het stadsdeel ondertekent Raoul White, lid van het dagelijks bestuur. Vanuit het platform ondertekent het kernteam van Mannen aan Zet, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van ervaringsdeskundige bewoners, zelforganisaties, maatschappelijke instanties, sleutelfiguren, professionals en ondernemers woonachtig, dan wel werkzaam in Zuidoost.  Er worden afspraken gemaakt over uitgangspunten, doelstellingen en invulling van de samenwerking om zo de vaderbetrokkenheid, vaderlijke rolmodellen en mannenemancipatie in Zuidoost duurzaam en optimaal te versterken.

Drukbezochte publieksbijeenkomsten

De intentieverklaring volgt op het Project Mannen aan Zet – Een Verkenning van Vaderbetrokkenheid, Vaderlijke Rolmodellen en Mannenemancipatie in Stadsdeel Zuidoost. Vanaf januari 2022 hebben ruim 125 lokale ervaringsdeskundige bewoners, zelforganisaties, maatschappelijke instanties, sleutelfiguren, professionals en ondernemers woonachtig dan wel werkzaam in Zuidoost, kennis, deskundigheid en ervaring rond vaderbetrokkenheid, vaderlijke rolmodellen en mannenemancipatie met elkaar gedeeld. 

Ook was er een verkennend onderzoek naar alle relevante actoren in het stadsdeel Zuidoost, een literatuuronderzoek rond ontwikkelingen op gebied van vaderbetrokkenheid, vaderlijke rolmodellen en mannenemancipatie, een enquête onder jeugdigen, jongeren en jongvolwassen over de kwaliteiten/ gedrag van een goede vader en waren er vier druk bezochte publieksbijeenkomsten.

Sterke coalitie
Dat leverde niet alleen een breed gedragen visiedocument met een groot aantal inzichten, bevindingen, aanbevelingen en oplossingsrichtingen op, maar ook een sterke coalitie van relevante en betrokken lokale actoren die zich de komende vier jaar intensief willen inzetten om op effectieve en efficiënte wijze vaderbetrokkenheid, vaderlijke rolmodellen en mannenemancipatie in Zuidoost duurzaam en optimaal te versterken.

Werk aan de winkel

En dat is nodig ook, want er is veel te winnen in Zuidoost. Uit cijfers blijkt dat het stadsdeel relatief veel eenoudergezinnen telt, waarbij de moeder de alleenstaande ouder is. Ook blijkt uit onderzoek van de laatste 20 – 30 jaar dat of het nu om inwonende of uitwonende vaders gaat, vaderbetrokkenheid in alle gevallen van groot belang is. Dat heeft een positieve werking op de cognitieve, emotionele, sociale en fysieke ontwikkeling van kinderen. Afwezigheid van vaders in het gezin verhoogt de kans op problemen op school en op problematisch en crimineel gedrag. De pedagogische betekenis van vaders blijkt verder uit hun stimulatie van autonomie en van het ontdekken van het leven buiten het gezin. Kinderen van betrokken vaders houden er bovendien minder seksestereotiepe vooroordelen op na.