Ook Mensenrechtenorganisatie D’HERO stoort zich aan "Negers" in het boek van Van Bommel

D’HERO heeft het N-woord ruim anderhalf jaar geleden al symbolisch ten grave gedragen
D’HERO heeft het N-woord ruim anderhalf jaar geleden al symbolisch ten grave gedragen
D’HERO heeft het N-woord ruim anderhalf jaar geleden al symbolisch ten grave gedragen

Amsterdam, 27 december 2015

Geachte heer Van Bommel,

Naar aanleiding van de presentatie van uw nieuwe boek ‘Surinamers in de polder’ en de vele reacties naar aanleiding van het gebruik van het N-woord door een van de geïnterviewden, de heer Prem Radhakishun, bericht ik u namens Mensenrechtenorganisatie D’HERO als volgt.

In het kader van de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie heeft D’HERO, gesteund door verschillende organisaties en personen, op zaterdag 22 maart 2014 (symbolisch) het N-woord ten grave gedragen (zie bijgevoegde foto’s) omdat het gebruik van het N-woord racistisch, discriminerend en beledigend is voor burgers van Afrikaanse afkomst. D’HERO is van mening dat het N-woord daarom niet meer kan worden geaccepteerd, niet meer kan worden getolereerd en zelfs niet meer mag worden gedoogd!

Met het N-woord doelt D’HERO op het woord 'NEGER' dat volgens het Woordenboek der Nederlandse Taal in 1644 voor het eerst in Nederland werd gebruikt om de handelswaar van een geënterd Portugees schip aan te duiden. Hetzelfde woordenboek ‘vertelt’ voorts dat het woord 'NEGER' tot de Nederlandse afschaffing van de slavernij in 1863 zwarte slaaf als betekenis had.

Tijdens de periode van slavernij werd de tot slaaf gemaakte ‘NEGER’ of ‘NEGERIN’ genoemd. Met de afschaffing van de slavernij in 1863 of zo u wilt 1873 was er geen sprake meer van een tot slaaf gemaakte hetgeen betekent dat zwarte vrouwen sinds die datum dus ook geen ‘NEGERS’ of ‘NERGERINNEN’ meer konden baren. Wij zijn geen ‘NEGERS’ of ‘NEGERINNEN’. Sinds de Verenigde Naties in 2001 de Trans Atlantische slavernij tot misdaad tegen de Afrikaanse mensheid heeft bestempeld, zijn zelfs onze voorouders (de tot slaaf gemaakten) met terugwerkende kracht dus geen ‘NEGERS’ of ‘NEGERINNEN’ meer!

"Het gebruik van het N-woord is niet alleen beledigend en racistisch, het stamt rechtstreeks uit de tijd van de slavernij en is daardoor verwerpelijk."

U heeft in een reactie enerzijds aangegeven op de hoogte te zijn van de negatieve lading van het gebruik van het N-woord en anderzijds dat u geen censuur heeft willen toepassen omdat u tegen censuur bent. D’HERO wijst u graag op het feit dat eenieder te allen tijde een eigen verantwoordelijkheid draagt als het gaat om het bestrijden van racisme/discriminatie. Door in dit specifieke geval geen enkele de verantwoordelijkheid geheel af te schuiven op de gebruiker van het N-woord (de heer Prem Radhakishun) maakt u zich er wel erg gemakkelijk van af.

U stelt dat ‘de discussie over de woordkeus van Prem in eerste instantie echt met hem moet worden gevoerd’. Hierbij gaat u voor het gemak voorbij aan het feit dat u de gebruiker van het N-woord een podium biedt en daar daarmee dus bewust meewerkt aan het in stand houden en verspreiden van het racistische, discriminerende en beledigende N-woord.

Misschien ten overvloede maar iemand die een strafbaar feit pleegt (nog daargelaten of daarvan in onderhavig geval sprake is) is niet de enige die juridisch als pleger van het strafbare feit kan worden beschouwd. Degene die het strafbare feit medepleegt, doet plegen en uitlokt wordt als deelnemer op gelijke voet aansprakelijk geacht voor de gedragingen van de feitelijk pleger. Naar analogie kunt u zich dus niet zonder meer beroepen op het feit dat ‘de klager bij de gebruiker van het N-woord de heer Prem Radhakishun moet zijn’.

In een eerdere reactie naar aanleiding van kritiek door mevrouw Ilse Diana over het gebruik van het N-woord in uw boek schreef u over uw eigen verantwoordelijkheid het volgende: ‘Als ik jouw redenering zou volgen dan zou de krant verantwoordelijk worden voor uitspraken van Wilders of Le Pen. Die redenering lijkt mij onhoudbaar’. Hieruit blijkt eens te meer dat ‘The language and logic of the oppressor cannot be the language and logic of the oppressed’. U brengt een commercieel boek uit waarbij u zich willens en wetens schuldig maakt aan het verspreiden van een racistisch beladen term. Op geen enkele manier heeft u in het boek kenbaar gemaakt dat u afstand neemt van de gebezigde terminologie of dat u het gebruik van de term afkeurt. Een korte vermelding of verwijzing in een voetnoot had in deze volstaan.

Ter vergelijking: Na ernstig in verlegenheid te zijn gebracht door uitspraken van dezelfde heer Prem Radhakishun, die regelmatig als tafelheer optrad in het VARA-programma De Wereld Draait Door (DWDD), besloot de redactie van het programma haar verantwoordelijkheid te nemen door in eerste instantie de gewraakte uitlatingen uit de herhaling van de uitzending te verwijderen, ‘omdat DWDD zich niet kon vinden in de uitspraak van de tafelheer’.1 Presentator Matthijs van Nieuwkerk riep zijn tafelgast tot de orde en vroeg hem zijn woorden terug te nemen waarop de heer Prem Radhakishun zei: ‘Ik had dat niet moeten doen’. DWDD heeft haar verantwoordelijkheid genomen door wel openlijk afstand te nemen van de uitlatingen van de heer Prem Radhakishun en door hem tot het einde van het seizoen niet meer als tafelgast in het programma uit te nodigen.

Naar aanleiding van de ontstane commotie rondom het gebruik van het N-woord in uw nieuwe boek heeft u aangegeven beschikbaar te zijn om over alles in uw boek met iedereen die dat wilt het gesprek aan te gaan. D’HERO heeft het N-woord ruim anderhalf jaar geleden al symbolisch ten grave gedragen en zal hierover in het kader van uw boekpresentatie ook verder niet met u in discussie gaan. Het gebruik van het N-woord in uw boek is duidelijk, de context waarin het is gebruikt is duidelijk en helaas, uw reactie is ook meer dan duidelijk!

Hoogachtend,

Namens D’HERO

mr. R.P. Vaarnold (dhr.), Directeur

1 http://www.nu.nl/achterklap/2380216/prem-radhakishun-niet-meer-welkom-in...