Zwart Manifest overhandigd aan demissionair ministers Koolmees en Ollongren

Op donderdag 10 juni 2021 is het Zwart Manifest officiëel overhandigd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De digitale overhandiging door een delegatie van de beweging Zwart Manifest werd namens de ministeries aangenomen door demissionair ministers Wouter Koolmees & Kajsa Ollongren. Na de ontvangst vond er een nadere kennismaking en een inhoudelijk gesprek over duurzame vervolgstappen plaats.

Beide demissionair ministers hebben het Zwart Manifest warm in ontvangst genomen en waren vooral te spreken over de volgende uitgangspunten van het manifest: 

  • Dekolonisatie | Het wegnemen van obstakels en uitsluitingsmechanismen voor Zwarte Nederlanders binnen publieke en private organisaties in de samenleving.
  • Representatie | De meerstemmige aanwezigheid van Zwarte Nederlanders in de top van publieke en private organisaties, waarbij diverse perspectieven geïntegreerd worden bij het tot stand komen, uitvoeren en controleren van beleid.
  • Gelijkwaardigheid | Gelijke kansen voor Zwarte mensen om deel te nemen in alle maatschappelijke sectoren.

Afgesproken is om waar mogelijk lessen en adviezen mee te nemen en deze op een structurele manier  interdepartementaal te verankeren. Het betreffen actiepunten en aanbevelingen voor o.a. politici, beleidsmakers en beleidsmedewerkers. Hierover zullen vervolgafspraken gemaakt worden waarbij eerst een inventarisatie gemaakt wordt van wat binnen de invloedsfeer van de ministeries ligt gevolgd door sessies met deskundigen.

De komende tijd wordt het Zwart Manifest ook overhandigd aan Tweede Kamerleden, organisaties en instituten en aan Zwarte mensen die bijdragen hebben geleverd en leveren aan Zwarte Emancipatie in Nederland. Na de

zomervakantie vindt er tijdens een openbare bijeenkomst een terugkoppeling plaats gericht aan de Zwarte gemeenschap, betrokkenen en geïnteresseerden over de stand van zaken.

Bezwaren

Aanvankelijk bestonden er interne bezwaren vanuit de opstellers van het Zwart Manifest over het wel of niet overhandigen van het Manifest aan ministers van een kabinet dat gevallen is vanwege institutioneel racisme. Daarnaast is de beweging niet te spreken over de nasleep hiervan, waar nog lang niet alle slachtoffers gecompenseerd zijn en we heel veel slachtoffers zien uit de zwarte gemeenschappen.

Echter is er besloten, juist om toekomstige slachtoffers hiervoor te behoeden, een start te maken met het demissionair kabinet en dit later met het toekomstige kabinet en (nieuwe) ministers door te pakken. De partijen hebben verder besproken dat afspraken en richtingen die geformuleerd worden partij en politiek overstijgend moeten zijn, om de duurzaamheid van de aanpak van institutioneel racisme te waarborgen.

Tevens is er, in solidariteit met andere gemeenschappen die onder het kabinet te lijden hebben gehad, benadrukt en onomwonden laten weten dat wanneer het Zwart Manifest geïmplementeerd wordt, de Zwarte gemeenschap nog altijd onvrij zal zijn, zolang ander gemeenschappen gebukt gaan onder onrecht en onvrijheid.

10 juni

De officiële overhandiging viel precies 1 jaar na de massaal bezochte demonstratie tegen anti-zwart-racisme in de Bijlmer op 10 juni 2020. Na de demonstratie die tegen de 15.000 mensen trok, was een veelgehoorde reactie in de Bijlmer dat veel bewoners een beetje hoop hadden gekregen maar benieuwd waren of het tot werkelijke verandering zou leiden voor Zwarte mensen in Nederland.

Een terechte terughoudendheid die de opstellers van het Zwart Manifest delen:

Dionne Abdoelhafiezkhan “Wij hebben het Zwart Manifest gerealiseerd met de Zwarte gemeenschap en bondgenoten om door te pakken na de succesvolle demonstraties, die in totaal meer dan 70.000 mensen trokken. Anti-zwart en institutioneel racisme zijn een erfenis van een lange geschiedenis van meer dan 300 jaar kolonialisme en slavernij.

Een geschiedenis waarin Zwarte mensen, Afrikaanse mensen (en andere volkoren) eerder als productiemiddel dan als mens werden gezien. Die erfenis van ruim 300 jaar anti-zwart racisme los je niet op binnen een jaar. De strijd tegen racisme is dan ook een marathon en geen sprint. Zolang deze erfenis nog schadelijk zichtbaar is moeten we ons blijven organiseren en blijven strijden voor een racisme-vrije toekomst.

In dit geval zijn wij voorzichtig blij met het constructieve gesprek met de ministeries, de interesse en handreiking voor een gezamenlijke aanpak tegen institutioneel racisme. Wij kijken uit naar de vervolgstappen en de inhoudelijke en duurzame invullingen ervan.” 

Over het Zwart Manifest 

Dit manifest is het initiatief van individuen en organisaties die anti-zwart racisme tegengaan en zo Zwarte emancipatie bevorderen. Dit Zwart Manifest is er om enerzijds eindverantwoordelijken een concreet actieplan te bieden en anderzijds om Zwarte mensen en betrokkenen handvatten te geven om punten te agenderen en monitoren.

De input voor het Zwart Manifest is verzameld op bijeenkomsten in het hele land, van onder andere het collectief

De Zwarte Jacobines, in interviews met Zwarte deskundigen, online-enquêtes en focusgroepen.

Naar voren komen twaalf domeinen waarbinnen anti-zwart racisme bestreden moet worden.

Geinteresseerden kunnen het manifest inzien en downloaden via www.zwartmanifest.nl